โครงการงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2560

วันที่เริ่มต้น 26/02/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 26/02/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สืบเนื่องจากคณะฯ ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากขบวนการสหกรณ์ ในการก่อสร้างพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย ณ บริเวณด้านหน้าอาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ โดยได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553 พิธีบวงสรวงพระอนุสาวรีย์ฯ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2555 และพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์ฯ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์ฯ ดังกล่าว และได้มีการวางพวงมาลาเพื่อสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปี นั้น

ในการนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ โดยคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 จึงได้กำหนดจัดโครงการงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ขึ้น ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ และอาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ได้ร่วมถวายสักการะและระลึกถึงพระคุณของพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ซึ่งโครงการนี้จะถูกจัดขึ้นทุกปีเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีกิจกรรมร่วมกันจนเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของคณะเศรษฐศาสตร์ต่อไป นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสหกรณ์ ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสหกรณ์ประเภทต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง เข้ามามามีส่วนร่วมในพิธีวางพวงมาลาในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระบิดาสหกรณ์ไทย และกิจกรรมอันเนื่องมาจากแนวทางพระราชดำริทางด้านการสหกรณ์และเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เช่น การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการสหกรณ์ การแสดงโครงงานดีเยี่ยมด้านสำนักงานสีเขียว การขับเสภาเพื่อถวายสักการะพระบิดาการสหกรณ์ การจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีพย์และสินค้าชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น รวมถึงการร่วมกันรณรงค์ใช้วัสดุและวัสดุดิบจากธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด สำหรับการจัดซุ้มและการออกร้านภายในกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 350 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล