โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย

วันที่เริ่มต้น 16/05/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 16/05/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ซึ่งคณะเศรษฐศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์มาตั้งแต่ปี 2523 มีวัตุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา สามารถปฏิบัติในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ ดังนั้น สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการอบรมหลักสูตร"การประกันภัยและการสอบใบอนุญาต" เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ให้มากยิ่งขึ้น สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและสมัครงานในสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องได้มากยิ่งขึ้น โดยจะมีกิจกรรมฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อรับใบอนุญาตในการเป็นตัวแทนการประกันภัย การสร้างทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเป็นตัวแทนฯ มืออาชีพ ซึ่งกิจกรรมของคณะฯจะจัดขึ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องเศรษฐนิทัศน์ EC304 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล