โครงการนักสื่อสารดิจิทัลอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2559
-
วันที่เริ่มต้น 05/04/2560 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 05/04/2560 เวลา 16:00
สถานที่จัด อาคาร 75 ปี แม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการนักสื่อสารดิจิทัลอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2559 จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ประโยชน์ ให้กับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย เป็นการเสริมสร้างความสามัคคี รับผิดชอบ และเสียสละเพื่อส่วนรวม ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม รู้จักเสียสละส่วนตนเพื่อส่วนรวม และได้รับประสบการณ์ตรงจากการทำกิจกรรม อันก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือประสบการณ์ของตนเองในการพัฒนา ชุมชนและสังคม อีกทั้งเป็นการฝึกความสามารถในการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ในสภาพที่แท้จริงของสังคมในชุมชนเมือง และชนบท ซึ่งจะทำให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพที่แท้จริงของสังคม ตลอดจนมีความสำนึกถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม โดยเฉพาะชนบท เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   200 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   15000 บาท
มูลค่ารายรับ   15000 บาท
ค่าใช้จ่าย 15000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   15000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
โครงการนักสื่อสารดิจิทัลอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการอาสาพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และยังเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษารุ่นพี่และนักศึกษารุ่นน้องได้รับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล