กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพด้านสัตวศาสตร์โครงการหลวงวัดจันทร์

วันที่เริ่มต้น 13/01/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 15/01/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด โครงการหลวงวัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ไปสอดคล้องกับนโยบายที่ 9 ด้านชุนชนและสิ่งแวดล้อม การวางบทบาทของมหาวิทยาลัยในฐานะผู้ชี้นำ ชี้แนะเพื่อร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน พร้อมทั้งเพื่อให้บรรลุตามนโยบายการ นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา คณะและวิทยาลัยจึงได้เห็นสมควรดำเนินการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมพัฒนากิจกรรมผ่านโครงการแม่โจ้ : แปงบ้านสร้างเมือง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์นักศึกษาและเพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมโดยรอบมหาวิทยาลัย (USR: UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBITY) โดยกิจกรรมประด้วยการเรียนรู้ ศึกษา องค์วามรู้หรือศาสตร์ต่างของชุมชนและกับชุมชนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีชุมชนเป็นผู้ริเริ่มพร้อมทั้งมหาวิหาลัยเป็นผู้ให้การสนับสนุน องค์ความรู้และเทคโนโลยี
ทั้งนี้ต้องเริ่มจากการสร้างความเข้าใจให้บุคลากรและนักศึกษาให้เห็นถึงความสำคัญของการเป็นสีเขียว มหาวิทยาลัยนิเวศ และมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม โดยการบูรณาการงานวิชาการการเรียนการสอน งานวิจัย และงานกิจกรรมนักศึกษาเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างนักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป็นคนดี คนเก่ง และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข นอกจากนั้นเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำของนักศึกษา กล้าคิด กล้าทำ กล้านำในสิ่งที่ถูกต้อง และอดทนสู้งาน ทั้งนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย นักศึกษา และชุมชน ได้มีความร่วมมือกันศึกษาเรียนรู้ ปรับประยุกต์ใช้งานวิชาการในการพัฒนาชุมชนร่วมกัน นอกจากนี้เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยและเป็นชุมชนนิเวศน่าอยู่ รวมถึงการสร้างบัณฑิตที่เป็นอัตลักษณ์ของลูกแม่โจ้ เลิศน้ำใจ วินัยดี เชิดชูประเพณี สามัคคี และอาวุโส และเพื่อส่งเสริมและประกอบระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นรูปธรรม โดยที่มหาวิทยาแม่โจ้สามารถออกเอกสารเพื่อรองรับความพร้อมของบัณฑิตทุกคนว่าได้รับการฝึกฝนให้เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 20  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   50 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   31000 บาท
มูลค่ารายรับ   31000 บาท
ค่าใช้จ่าย 31000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   31000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล