โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นรุ่นพี่ที่ดีและมีวินัย ประจำปี 2560

วันที่เริ่มต้น 27/03/2560 เวลา 19:00 วันที่สิ้นสุด 29/03/2560 เวลา 22:00
สถานที่จัด หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานพัฒนาวินัยนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5705104352   นายพงศธร   ใจดี : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5706103314   นายจงรัก   จุไร : บัญชี 3ชั่วโมง
5801125341   นายภัทธโน   จันทศิลา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5805204335   นายมานะ   เมือกขุนทด : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5822101430   นายกฤษฎา   ภักดีสุข : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5901102400   นายพงศธร   สมแก้ว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102410   นางสาวพัชริดา   จำปาทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102416   นายพุฒิพงศ์   ดวงประเสริฐ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102422   นายภานุวัฒน์   กระสาย : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102423   นายภูธเรศ   กาบเกตุ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102424   นายภูริทัต   กองบุญสุข : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102426   นายมงคล   ยาวยวน : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102438   นายรัชชานนท์   แก้วพา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102440   นายรามิล   จิระภิญโญ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102444   นายวทัญญู   จั่นพงษ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102446   นายวรวัฒน์   สติดี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102457   นายวิษณุ   สุใจ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102458   นายวีระชัย   หีตเพ็ง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102466   นางสาวศุธิษา   นาจารย์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102470   นายสิงหา   มะเชอพะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102472   นายสุกนต์ธี   ลำพรหมสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102483   นายสุวัฒน์ชัย   ต๊ะน้ำอ่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102484   นายแสงชัย   ยอดกันทอน : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102488   นายอนนต์   วิเชียรเลิศ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102489   นายอภิชาติ   เจริญเปรมปรีดิ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102494   นายอัฐกรณ์   กันขัด : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102498   นายอิศระยุทธ์   ยงเพชร : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102499   นายอุดมศักดิ์   ใจทาน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102501   นายเอกพล   พวงทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102502   นายเอกลักษณ์   นันป้อ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901105401   นางสาวสุวิภา   ศรีแจ้ง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105402   นางสาวหทัยชนก   สังราช : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105404   นางสาวอนันตญา   อุ่นใจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105405   นางสาวอรอนงค์   ตั๋นตุ้ย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5901105406   นางสาวอัฐภิญญา   วงศ์ช่วย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5905101409   นายอวตารซิงห์   โบปาราย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905104405   นายอิศรานุกูล   มะณี : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5906101401   นางสาวประภาวี   สุมนรัตนกูล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101402   นางสาวปริชญา   เหมราสวัสดิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101404   นางสาวปรียาณัฐ   มณีจรรุ่งเรือง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101405   นางสาวปรียาพร   ปิ่นปฐม : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101406   นางสาวปัณณพร   อินทนนท์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101408   นางสาวปาณิสรา   นวลขาว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101409   นางสาวปิยนัท   อุ่นเรือน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101410   นายปุเรนทร์ฉัตร   หวลคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101411   นายพงศ์พิสุทธิ์   มากมูล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101412   นางสาวพรชิตา   อุตมะโน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101414   นางสาวพรรณนภา   อินต๊ะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101415   นายพรวิทย์   เกรอด : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101417   นางสาวพัณณิตา   ดุษฎีสังเวย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101419   นางสาวพิไลภรณ์   กอแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101420   นายพีรพัฒน์   สมรินทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101422   นางสาวภัทราพร   แก้วดำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101423   นางสาวภัทราภรณ์   ปัญญาจันทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101424   นางสาวภัสสรา   ได้ด้วยเพียร : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101425   นายภาณุพงษ์   ดอกสร้อย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101426   นายภาณุวัฒน์   ขัติยะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101428   นายมนตรี   กันหาจันทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101429   นางสาวมนสิชา   อ่อนตาผา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101430   นางสาวมยุริญ   แม่นยำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101431   นางสาวมัชฌิมา   ยิ้มแย้ม : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101432   นางสาวเมธาวี   สงฉิม : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101435   นางสาวรพีพรรณ   เผือกสังคชา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101436   นางสาวรัตติกาล   รัตนศิลา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101437   นายรุ่งโรจน์   ชมชื่น : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101438   นางสาวรุจิเรศ   ไชยอ้าย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101439   นางสาวลักษมี   ชัยวงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101440   นางสาววนัดดา   วงศ์ตุ้ย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101441   นางสาววนิดา   กะล้อม : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101443   นายวรชิต   คำเปล่ง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101444   นายวรยุทธ   จินดาธณารักษ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101445   นางสาววรวรรณ   ลาหลง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101447   นางสาววัชราภรณ์   ไชยพูน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101448   นางสาววัชรี   ภูวนารถ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101450   นายวิทยุทธ์   จันทร์เพชร : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101451   นางสาววิภาพร   รอดอ่อง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101452   นางสาววิสิตรา   ปัญญาชื่น : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101453   นายศศิพิมล   ฉลาดเขียว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101455   นางสาวศรสวรรค์   สายกูด : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101456   นายศรัญวิทย์   สมศรี : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101457   นางสาวศศิธร   ปันโปธา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101458   นางสาวศศิภา   นิลพันธ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101459   นางสาวศศิวิมล   สุธรรมมา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101460   นางสาวศิริรัตน์   คำภาพักตร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101461   นางสาวศิริลักษณ์   อินทวัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101463   นายศุภชัย   แก้วเกตุ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101464   นางสาวศุภามาส   บุญมี : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101465   นางสาวศุภาวรรณ   จักร์คำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101468   นางสาวสายฝน   อินสมบัติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101470   นางสาวสิริญญา   ปัญวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101471   นางสาวสิริมา   นุ่มนิ่ม : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101472   นางสาวสิริวิมล   บุญทะวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101474   นางสาวสุกัญญา   ตุ่นทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101476   นางสาวสุขคำ   ปัญญา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101477   นางสาวสุดารัตน์   หน้อยบุญตัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101478   นางสาวสุทธินี   ศรีกันไชย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101479   นางสาวสุนิษา   สิงห์สัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101480   นางสาวสุภัสสรา   ศรีใจวงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101481   นางสาวสุภาพาน   อัมพรศรี : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101482   นางสาวสุภาวดี   นราหาญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101483   นายสุริยันต์   บูชาผาภูมิ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101485   นางสาวสุวัจนีย์   อะนุ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101486   นางสาวสุวิมล   รัตนพจน์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101488   นางสาวหทัยทัต   เอี้ยพิน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101490   นายอนุวัช   ศรีน๊ะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101491   นายอนุสรณ์   แซ่จ๋าว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101492   นายอภิชน   ทิบุตร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101493   นายอภิชัย   อินริกิ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101494   นายอภิสิทธิ์   แซ่ย้าง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101496   นางสาวอรปรียา   ศรีวิชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101497   นางสาวอรศิริ   กุณะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101498   นางสาวอังษณา   อ้างอิง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101499   นางสาวอันดามัน   แก้วมณี : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101500   นางสาวอัมภาพร   สุริยา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101501   นางสาวอาจารี   วัฒนะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101503   นางสาวอิสริยาภรณ์   มะโนสกูล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101505   นางสาวอุไรรัตน์   ยะมัง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906102400   นางสาวนภัสร   กุลบุญ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102401   นายนราวิชญ์   สุขเจริญ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102402   นางสาวนฤพร   พันธ์เตี้ย : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102405   นายนวพันธ์   จองแก : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102407   นางสาวนันท์นภัส   บุญอ้าย : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102408   นางสาวนันทิกานต์   กันธะวงค์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102409   นางสาวนันทิยา   จงประสม : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102410   นางสาวนิชาภา   โค้วตระกูล : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102411   นางสาวนิชาภา   โนแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102416   นางสาวนุชนารถ   สายสูง : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102418   นางสาวบุณยานุช   อินทะกนก : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102423   นายปฏิภาณ   ทรัพย์จงนิมิต : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102426   นางสาวประกายพิมพ์   โชคเดชากุล : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102430   นางสาวปาลิตา   โครพ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102431   นางสาวปิยกมล   ธรรมแงะ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102432   นางสาวปิยกมล   อภิวัฒนพงศ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102433   นางสาวปิยมาศ   เป๊ะยอคือนือ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102434   นางสาวปิยวรรณ   คงอิ้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102435   นางสาวปิยวรรณ   สุขคำปา : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102436   นายเปศล   ไชยวรรณ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102437   นางสาวผาณิดา   แซ่เตี๋ยว : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102441   นางสาวพรพิมล   ต๋าคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102442   นางสาวพรรณนิภา   ใจสุข : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102445   นางสาวพลอยไพริน   ไวว่อง : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102446   นางสาวพัชรี   กำมะลอ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102447   นางสาวพัทธนันท์   บัวจันทร์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102448   นายพิชัย   พิริแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102449   นางสาวพิมพ์ชนก   สิทธิเดช : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102451   นายพิษณุศักดิ์   ทองสา : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102454   นางสาวแพรววิไล   คดีโลก : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102455   นางสาวภัทธิยา   แสนซุ้ง : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102456   นางสาวภัทรวดี   บังเกล็ด : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102459   นายภานุลักษณ์   ณ เชียงใหม่ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102462   นายภูริณัฐ   ฟักแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102465   นายภูริวิทย์   นันตา : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102466   นางสาวมณฑิรา   ปาแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102467   นายมหวัน   มหาวันน้ำ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102468   นางสาวมะปราง   รติโสภณ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102469   นางสาวมัณฑนากร   ฟ้าร่วมปัญญา : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102470   นางสาวเมธาวี   ถวัลย์พงศ์สกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102481   นางสาวลฎาภา   บุญพระรักษ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102482   นางสาวลักขณา   อริยะโคตร : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102486   นางสาววรพัชรี   จอมที่รักษ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102487   นางสาววรัญญา   โพธิตุ้ย : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102488   นางสาววรัญญา   ลิ้มปิยะศรีสกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102489   นางสาวพีรชญา   ธนวรณัฏฐ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102490   นางสาววราภรณ์   ติ๊บทะวงค์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102492   นางสาววริศรา   วงค์ทอง : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102493   นางสาววริศรา   อร่ามพงษ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102499   นายวิษณุกร   สายเครื่อง : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102503   นายวีระพล   อุ่นใจ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102504   นายวีระโรจน์   โอฬารศิริ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102507   นายศรัณย์ภัทร   ชัยดวงคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102512   นางสาวศิริพร   เวฬุวนารักษ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102515   นายศิวกรณ์   จิโน : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102516   นายศุภกร   กองคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102518   นายศุภกิต   แสงจง : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102521   นายศุภวิชญ์   ชัยชนะวงศ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102523   นายสกุลพงศ์   คำแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102526   นายสรศักดิ์   อุตมะ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102527   นางสาวสรัญญา   เหล่าพยอม : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102528   นางสาวสราญรัตน์   ขุนเพ็ง : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102531   นายสาริน   ลีวัฒนตระกูล : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102532   นายสิทธิศักดิ์   สุขกมล : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102533   นางสาวสุชัญญา   สัญญเดช : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102535   นายสุตนันท์   พุทธวงค์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102536   นางสาวสุทธิดา   สายนาคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102544   นายอธิปชัย   ชัยยะเจริญ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102547   นางสาวอรณัส   วงค์อุไร : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102548   นางสาวอริสา   ปาระมีแจ้ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102549   นางสาวอรุณรัตน์   ตันสุข : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102551   นายอัครพงศ์   ใบนา : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102552   นางสาวอังคณา   สิงห์แก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102553   นางสาวอังคณาพร   หยกรติกาญ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102554   นางสาวอัจฉรา   อาริยะจ้อน : การตลาด 3ชั่วโมง
5906103317   นายธัญญรัตน์   พรมมูล : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103321   นายคเณศ   จันทร์นิยม : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103357   นายณัฐพงศ์   วงค์ดาราวรรณ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103369   นายธนกร   ยาสมร : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103377   นางสาวธันย์ชนก   ตันแดง : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103378   นายนพดล   ไพลินรัตนวดี : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103382   นางสาวนันทพร   ศิริยิ้มแย้ม : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103384   นางสาวนันทิญา   สินทอง : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103402   นางสาวปุณยาพร   คงคาคูล : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103418   นายพิริยะ   ลีละวรพงษ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103425   นายภัทรกฤต   อนุสถิตย์วัฒนา : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103426   นายภัทรพงษ์   ไชยวุฒิ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103451   นายวิทวัส   เกตุแก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103454   นายวีระชัย   แพรศรี : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103461   นายศุภกิตต์   ใจมั่น : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103475   นางสาวสุพรรษา   เสนาวรรณา : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103496   นายอภิรักษ์   ตันติกุล : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103505   นายอาษา   เขื่อนควบ : บัญชี 3ชั่วโมง
5906104401   นางสาวภิรมรักษ์   ศรีวรรณะ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104402   นายภูมิณัฐ   วรรณทอง : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104403   นางสาวมนฤทัย   พันเงิน : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104405   นางสาวมัลลิกา   ขำดำ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104406   นางสาวมัลลิกา   ใจคำ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104407   นายยศพนธ์   สีสา : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104409   นางสาวยุวธิดา   สาระจันทร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104410   นางสาวรสนันท์   บุญชู : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104412   นางสาวรุ่งฟ้า   สุริยา : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104413   นางสาวเรืองหทัย   ศิลาธรรม : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104414   นางสาวลาวัลย์   ธิปา : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104415   นางสาววชิราพร   ทองจันทร์หลวง : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104416   นายวรณัฎฐ์   ยุบล : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104417   นางสาววรรณพร   กิกลิ้ง : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104418   นางสาววรรษมน   จะวา : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104419   นางสาววรัญญา   ถี่ถ้วน : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104420   นางสาววรัญญา   ปู่ย่า : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104421   นางสาววรางคณา   ใจงาม : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104422   นางสาววราภรณ์   ทองเงิน : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104423   นางสาววริศรา   กัณฑาซาว : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104424   นางสาววรินทร์ลดา   คำมาลา : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104425   นางสาววฤนดา   ทวรรณา : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104426   นางสาววัชราภรณ์   สดสวัสดิ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104427   นางสาววัชรินทร์   ส่องแสง : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104428   นางสาวนริศรา   พรมสวะนา : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104430   นางสาววิภาดา   อุนจะนำ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104433   นางสาวศศิวิมล   อ้นอ้าย : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104434   นางสาวศิริพร   แสนตา : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104436   นายศีลธรรม   แซ่เฉ่า : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104437   นางสาวศุดานันท์   ดวงต๋า : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104438   นายศุภกฤต   อินผัด : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104439   นางสาวนันท์วรัตน์   จายประมูล : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104440   นางสาวศุภาวรรณ   พรมแต่ง : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104441   นางสาวสกุณา   ทานุการ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104442   นางสาวสรินญา   ปาพันธ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104445   นางสาวสุกัญญา   มหาพรม : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104448   นางสาวสุดามณี   เกษอินทร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104449   นางสาวสุดารัตน์   กันทะศิลป์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104450   นางสาวสุทธิวรรณ   คำมะณี : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104453   นางสาวสุพรรษา   คุ้มไม้ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104454   นางสาวสุภัทรตรา   เกิดประไพ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104455   นางสาวสุมิตรา   ไชยคำ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104456   นางสาวสุมิตรา   บุญทา : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104457   นายสุริยะศักดิ์   สิงห์ศิลป์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104458   นางสาวสุวิมล   ทานันท์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104459   นางสาวเสาวนีย์   บรรทรงกิจ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104460   นายโสภณ   เย็นไธสง : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104461   นางสาวหทัยรัตน์   คล้ายชม : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104462   นางสาวหล้า   ทิมา : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104463   นางสาวหัทยา   คงนิ่ม : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104464   นางสาวหัทยา   ทองดี : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104465   นายอภิชิต   แก้ววันทา : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104466   นางสาวอภิญญา   พรหมยศ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104467   นางสาวอมรรัตน์   ปัญญาเสน : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104468   นางสาวอมรรัตน์   สิงห์นันท์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104470   นางสาวอรวรรณ   คำภิระวงศ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104471   นางสาวอรวี   เมฆพัฒน์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104472   นางสาวอริสรา   นิ้วยะวงศ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104473   นางสาวอัจฉรียา   หลุยบุญเป็ง : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104474   นางสาวอัญชิษฐา   จิวโฮฮวด : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104475   นางสาวอาทิตยาพร   มีเกษร : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104476   นางสาวอาภัสรา   บุญเฮือง : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104477   นางสาวอารีรัตน์   สิทธิกรกุลวงศ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104478   นางสาวอำภาพร   อ่อนคำมูล : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104479   นางสาวอิสราภรณ์   จันทร์ปฐม : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104480   นางสาวอุดมลักษณ์   เมืองหอม : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104481   นายเอกชัย   เสนจี๋ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906105404   นายสุภกิณห์   ติปะละ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105409   นายอริย์ธัช   ทิพย์จักร์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105410   นายอัครพงศ์   อินทยศ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105411   นายอัษฎาวุธ   กาบแก้ว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5910101401   นายศุภชัย   มีกิจเจริญยิ่ง : การประมง 3ชั่วโมง
5910101402   นายศุภพินิจ   ดาบเขียว : การประมง 3ชั่วโมง
5910101404   นายศุภวิช   เรืองภูมิ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101406   นายสรพงษ์   สีรุ้ง : การประมง 3ชั่วโมง
5910101407   นายสรศักดิ์   แสนคำ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101408   นายสรัลธร   ขจรไพร : การประมง 3ชั่วโมง
5910101409   นายสหทร   ดิษฐวิเศษ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101410   นายสิทธินนท์   กมลแสงทิพย์ : การประมง 3ชั่วโมง
5910101420   นายสุรศักดิ์   ทาหน้อย : การประมง 3ชั่วโมง
5910101421   นายสุรศักดิ์   ศิริพร : การประมง 3ชั่วโมง
5910101430   นายอภิชัย   ปัญญาบุตร : การประมง 3ชั่วโมง
5912102400   นายอนุวัฒน์   บัวคลี่ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102401   นายอนุวัฒน์   พรมเสน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102402   นางสาวอภัสรา   รักคล้าย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102403   นางสาวอภิญญา   ชายเรือน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102405   นายอรัญชัย   จันต๊ะมา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102406   นางสาวอักษร   พรหมปัญญา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102407   นางสาวอัจฉราพร   หอนงาม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102408   นางสาวอัญชนา   ดาวทอง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102410   นางสาวอินทุอร   วินัยธนอม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5915123411   นายอิศเรศ   สายปัญญา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5922101401   นางสาวศุภิสรา   ทรวงแสวง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101402   นายสมชัย   สีตาแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101404   นายสรธร   ธิติสุทธิ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101406   นางสาวสายธาร   มูลแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101407   นางสาวสิรภัทร   เอี่ยมสม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101408   นางสาวสิริรัตน์   ปิ๊กมี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101410   นางสาวสุนิสา   วะจะนะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101411   นางสาวสุพรรษา   พุทธชัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101413   นางสาวสุภาพร   วงศ์ศรีทา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5922101414   นายสุรวุฒิ   ช่วยนุกูล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101417   นายเสฏฐวุฒิ   วงค์ยามี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101418   นางสาวอทิตยา   ขันไชยวงค์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101419   นางสาวอภิญญา   คำภูแก้ว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5922101420   นางสาวอภิญญา   ภูมิยิ่ง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101421   นายอภิวัฒน์   วงสายา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101422   นางสาวอรพิน   ซาวสืบ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5922101423   นางสาวอรวรรณ   ธัมมโน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101424   นางสาวอรอนงค์   จันทร์เกตุ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101425   นางสาวอริสรา   ฟองมะลิ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101426   นางสาวอังคณากร   เฟื้อนใหล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5922101428   นายอิทธิชัย   เหมยคำ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5922101430   นางสาวอินธุออน   ผิวงาม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
การพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้รู้จริง รู้กว้าง รู้ไกล รู้จักการแก้ปัญหา และรู้จักการหลีกเลี่ยง หรือปฏิเสธสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในระหว่างการดำรงสถานะเป็นนักศึกษาได้อย่างถูกต้อง ซึ่งกระบวนการหล่อหลอมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจิตสำนึกที่ดี มีทัศนคติและอุดมการณ์ที่ดีในวิชาชีพและประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานนั้น สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญและมีอิทธิพลต่อนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ผู้บริหาร ศิษย์เก่าแม่โจ้ และบุคลากรต้องทำหน้าที่ในการ่วมดูแล รวมทั้งการชี้แนะ แนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิต การปฏิบัติตนให้ถูกต้อง เหมาะสม ในการเป็นรุ่นพี่และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ดี รวมทั้งการตอบข้อซักถาม หรือไขข้อข้องใจให้กับนักศึกษาให้เกิดความกระจ่าง เข้าใจชัดเจน และสามารถนำไปปฏิบัติตนในไปแนวทางเดียวกัน อันจะส่งผลให้นักศึกษาใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข
ดังนั้น งานวินัยและพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นรุ่นพี่ที่ดีและมีวินัย ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาใหม่ที่กำลังจะเปลี่ยนสถานะจากรุ่นน้องเป็นรุ่นพี่นั้น เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เหมาะสม รู้จักสรรค์สร้างอย่างสร้างสรรค์ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับรุ่นน้องได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นนักศึกษาแม่โจ้ที่ดี สามารถแบ่งปันสิ่งที่ดีงามสู่เพื่อนในสังคมมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มศักยภาพ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ประสบความสำเร็จในชีวิต สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย เป็นกำลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 3000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล