กิจกรรมเชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกมาบรรยายพิเศษ การเสวนา หัวข้อ "ปลานิลของพ่อ ชีวิตของเรา"

วันที่เริ่มต้น 22/02/2560 เวลา 13:30 วันที่สิ้นสุด 22/02/2560 เวลา 16:00
สถานที่จัด ห้องคาวบอยเธียเตอร์ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
จงกล พรมยะ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ชนกันต์ จิตมนัส คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
จอมสุดา ดวงวงษา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
บัญญัติ มนเทียรอาสน์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
อานุภาพ วรรณคนาพล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
อภินันท์ สุวรรณรักษ์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
จรรยา ภูคำวงศ์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
พิไลวรรณ จันต๊ะตา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานคลังและพัสดุ
อรพรรณ พรหมใจ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานคลังและพัสดุ
ศิรินยา อ้นแก้ว คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
น้ำเพชร ประกอบศิลป์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
เทพพิทักษ์ บุญทา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
อัจฉรา เสาวฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ประเสริฐ ประสงค์ผล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ผ่องพรรณ กันธิยะ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริหารและธุรการ
วีระวัฒน์ ฟังเย็น คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริหารและธุรการ
จิราพร มอญเลิศ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริหารและธุรการ

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ได้กำหนดความมุ่งหมายของการศึกษาว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ดังนั้น การพัฒนานักศึกษาเพื่อให้เป็นบุคลากรที่สำคัญของประเทศ นอกเหนือจากการพัฒนาทางวิชาการและความรู้จากการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้ว สถาบันการศึกษาต้องมีการส่งเสริมหรือจัดกิจกรรมพัฒนาด้านอื่น ๆ ให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาในด้านต่าง ๆ ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ และการดำรงชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่นเมื่อสำเร็จการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) คุณธรรมและจริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษาในอนาคต และนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
คณะเทคโนโลยีการประมงฯ ได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษาจึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา โดยมีการเชิญบุคคลภายนอกมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาตลอดจนการนำนักศึกษาไปสร้างเสริมประสบการณ์ทางด้านการประมงนอกสถานที่ เพื่อให้นักศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาและประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 320 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตปลานิล จากการร่วมเสวนาของวิทยากร ประกอบด้วย
1. กลไกการตลาดปลานิลในจังหวัดเชียงราย คือ เกษตรกรไม่สามารถกำหนดราคาผลผลิตได้เอง
2. การรวมกลุ่มเลี้ยงปลานิลแล้วขาดระบบบริหารจัดการกลุ่มทำให้ไม่ยั่งยืน
3. การผลิตปลานิลเพื่อการส่งออกยังขาดการศึกษากลไกการตลาดประเทศอื่น ๆ ที่เป็นประเทศรับซื้อ อาทิเช่น ต้นทุนการผลิตปลานิลของประเทศจีนที่ถูกกว่าระบบการผลิตในประเทศไทย ส่งผลให้ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือกลุ่มประเทศในทวีปยุโรปปรับลดปริมาณการนำเข้าปลานิลจากประเทศไทยขณะที่ยังมีกำลังการผลิตเท่าเดิม เป็นต้น
4. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการประมงยังขาดการสำรวจตลาดผู้บริโภค ว่าด้วยเรื่องของคุณภาพ ราคา บรรจุภัณฑ์ และความนิยมของตลาดเป้าหมาย เช่น การผลิตปลาหยองเพื่อส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น และขนมปั้นสิบ คุกกี้ หรือไส้อั่วปลาเพื่อผลิตเป็นสินค้าชุมชนต้นแบบ เป็นต้น
5. ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลการผลิตปลานิลที่เป็นสถิติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลผลิตปลานิลที่มีต่อพื้นที่ในจังหวัดกับปริมาณการส่งออกของผลิตภัณฑ์ไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลวัตถุดิบได้อย่างถูกต้องเพราะข้อมูลที่มีในแต่ละหน่วยงานไม่สอดคล้องกัน เป็นต้น
6. การกำหนดราคาผลผลิตปลานิลหรือสัตว์น้ำในการส่งออกในปัจจุบันนั้นประเทศผู้ซื้อบางประเทศเข้ามามีบทบาทในการกำหนดราคาส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตโดยตรง

แนวทางการจัดการเพื่อให้เกิดการเลี้ยงปลานิลอย่างยั่งยืน จากการร่วมเสวนาของวิทยากร ประกอบด้วย
1. การสร้างพ่อค้าในชุมชนเพื่อให้สามารถกำหนดราคาผลผลิตที่เป็นธรรมต่อผู้เลี้ยงได้เอง
2. การสร้างเครือข่ายผู้เลี้ยงปลาในชุมชนเพื่อสร้างความยั่งยืนและมีส่วนแบ่งการตลาดของชนิดปลาที่เลี้ยงอย่างสมดุล ยกตัวอย่าง กลุ่มสันทรายแบ่งส่วนการตลาดโดยการรับซื้อผลผลิตปลานิลร่วมกับปลาดุก
3. การสนับสนุนสถานศึกษาให้กำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีแนวทางด้านการตลาดและนวัตกรรม เพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการด้านการประมงในอนาคต
4. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการประมงควรมีแผนประเมินความต้องการของผู้บริโภคก่อนให้การสนับสนุนหรือขับเคลื่อนนโยบาย เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนการผลิตปลาอินทรีย์กับมูลค่าผลผลิตที่ได้
5. การดำเนินงานภาคเอกชนใช้ระบบกลไกทางการตลาดในการปรับแผนในการผลิตปลานิลเป็นสำคัญ เนื่องด้วยระบบบริหารจัดการไม่สามารถหยุดหรือเลิกกิจการระหว่างรอบการผลิตได้ เพราะในตลาดปลานิลยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเมื่อสร้างธุรกิจให้อยู่ในระดับของความยั่งยืนก็จะเป็นความมั่นคงของครอบครัวต่อไป
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล