โครงการเศรษฐศาสตร์ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่เริ่มต้น 25/07/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 25/07/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
จากปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่เป็นปัญหาเรื้อรังมาตั้งแต่อดีต ได้ส่งผลทำให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงอย่างมากและพื้นที่ ที่เป็นป่าต้นน้ำก็ได้ลดหายไปจนทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งขึ้น ทางชมรมเศรษฐศาสตร์หรือสาขาเศรษฐศาสตร์จึงได้เล็งเห็นว่า ควรที่จะจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และรักษาป่าที่เป็นพื้นที่ต้นน้ำของชุมชนในเขตอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน นอกจากนี้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้เล็งเห็นอีกว่าควรจะปลูกจิตสำนึกในการรักษาธรรมชาติป่าไม้เพื่อให้เกิดผลดีต่ออนาคตของเราสืบไป ดังนั้นทางชมเศรษฐศาสตร์จึงได้จัดโครงการเศรษฐศาสตร์ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ พื้นที่หน่วยห้ามล่าสัตว์ป่าบ้านโฮ่ง ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 91 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล