โครงการสานสัมพันธ์ชาวหอพัก ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่เริ่มต้น 21/01/2560 เวลา 14:00 วันที่สิ้นสุด 21/01/2560 เวลา 20:00
สถานที่จัด ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยงานหอพัก กองกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดที่พักให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอื่นก่อนจะออกไปใช้ชีวิตในสังคมภายนอกได้ นอกจากนั้นงานหอพักยังได้จัดให้มีคณะกรรมการหอพักซึ่งเป็นตัวแทนของนักศึกษารุ่นพี่เข้ามาคอยดูแลนักศึกษาใหม่ในหอพัก ดังนั้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างคณะกรรมการหอพักและนักศึกษาในหอพักจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความรักและความสามัคคีในหมู่คณะและสถาบันของตนเอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล