โครงการทำบุญสืบชะตาสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2559

วันที่เริ่มต้น 14/07/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 14/07/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ประเพณีสืบชะตาเป็นประเพณีที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนล้านนาอย่างแน่นแฟ้นสืบทอดกันมาแต่โบราณกาล เพราะมีความเชื่อมั่นว่าพิธีสืบชะตานี้เป็นการต่ออายุทั้งของตัวบุคคลหรือชะตาของบ้านเมืองให้มีอายุยืนยาวสืบไป ก่อให้เกิดความสุขความเจริญอีกทั้งเป็นการขจัดภัยอันตรายต่าง ๆ ที่จะบังเกิดขึ้นให้คลาดแคล้วจากบาปเคราะห์และสิ่งชั่วร้ายทั้งมวลก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตร่วมกันของคนในสังคม ซึ่งจะมีผลส่งให้บ้านเมืองมีความสงบสุขและมีความอุดมสมบูรณ์สืบไป คณะเศรษฐศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าง จึงกำหนดจัดโครงการทำบุญสืบชะตาสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2559 ณ ห้องสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล