โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบคัดเลือก

วันที่เริ่มต้น 13/11/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 20/11/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิถต์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกีฬา จึงได้อนุมัติให้งานการกีฬา กองกิจการนักศึกษา ได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบคัดเลือก เขตภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 12 - 20 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการพัฒนาร่างการ อารมณ์ สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ และมุ่งพัฒนาและส่งเสริม สมรรถภาพ สร้างคุณธรรม จริยธรรม ความสามัคคี และความมีวินัยของนักศึกษามหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียน ให้ครบทั้ง 5 ด้าน ครบทุกชั้นปี ในระดับปริญญาตรี ทั้งภายในและภายนอก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 16  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 130 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   130 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
จำนวนชนิดกีฬาที่ได้เข้าไปแข่งขันรอบมหกรรม
1. เซปักตะกร้อ
2. ฟุตบอล
3. เปตอง
4. บาสเกตบอล
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล