โครงการถวายอาลัย ร้อยใจปั่นเพื่อพ่อ

วันที่เริ่มต้น 04/12/2559 เวลา 5:00 วันที่สิ้นสุด 04/12/2559 เวลา 9:00
สถานที่จัด สถานีรถไฟเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ณัฐภัทร ดาวสุข คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
อรณุตรา จ่ากุญชร สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา
พิชิตพงษ์ ไชยโยชน์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
กรรณิการ์ เลิศพฤกษ์พนา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
สุกิจ ติดชัย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร กองบริหารงานบริการวิชาการ งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช และสัตว์

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5604106307   นายณฐกร   วิเศษ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
5604106314   นายธนวิชญ์   พงศ์พิชญาภา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
5604106321   นายบุญรุ่ง   เกษมศักดิ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
5604106349   นายพงศกร   แก้วฤาชัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
5604106350   นายก้องเกียรติ   โชติช่วง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
5605104310   นางสาวจุฑารัตน์   แก้วหล้า : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5605104357   นางสาวพลอยไพลิน   ช่างไม้งาม : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5615123329   นางสาวชนิกานต์   รอดมุ้ย : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5705101305   นายกฤษฎา   ง้าวกาเขียว : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5705104339   นางสาวนภาวรรณ   แก้วพินิจ : การบริหารท้องถิ่น 4ชั่วโมง
5715123324   นายชัยธวัช   แก้วเมือง : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5715123344   นางสาวนันท์ธนัษฐ์   พรหมจิ๋ว : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
5901101012   นายชัยณรงค์   สังข์น้ำมนต์ : พืชไร่ 4ชั่วโมง
5904102310   นายเดชาธร   แสนเสนา : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
5904102312   นายตุลญ์ณพ   สิทธิมล : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
5904102314   นายธนวิทย์   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
5904102317   นายนราวิชญ์   รูปต่ำ : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
5904102348   นายอนุพงษ์   ลิ้ม : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
5906102425   นายปธานิน   อินทนันท์ : การตลาด 4ชั่วโมง
5910101358   นายปองภพ   สุวรรณวงษ์ : การประมง 4ชั่วโมง
5912106330   นายธีรดนย์   ขันดา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
5914101305   นายจักรภัทร   สมใจเดช : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101320   นางสาวธีรารัตน์   วงษ์ชื่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101326   นางสาวนิรลดา   สมมุติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101327   นางสาวเบญจวรรณ   พันธไชย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101334   นายพรเทพ   ฟองจันทร์งาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101336   นายพลวัฒน์   ทิพย์มา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101347   นายเพชรฤกษ์   สุนทรมนทกานติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101373   นายศักราช   ณ เชียงใหม่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101375   นายศุภชัย   สีม่วง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101376   นายศุภณัฐ   อมาตยกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101378   นายสุภวัฒณ์   ปันสาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5914101385   นางสาวอรวี   ใจคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
จากเหตุการณ์ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคตเมื่อ 13 ตุลาคม 2559 นั้น ยังความโศกเศร้ามาแก่ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงมีความประสงค์จะจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณุที่มีต่อประชาชนชาวไทย โดยมอบหมายให้กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี รับผิดชอบกิจกรรมปั่นจักรยาน “ถวายอาลัย ร้อยใจปั่นเพื่อพ่อ” ในวันที่ 4 ธันวาคม 2559 เส้นทางจากสถานีรถไฟเชียงใหม่ ผ่านตามถนนสายเก่า อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ และสิ้นสุดที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   400 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
1.มีนักปั่นจักรยานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน
2.ได้มีการจัดกิจกรรมถวายความอาลัยและการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
3.นักปั่นได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล