โครงการแม่โจ้: แป๋งบ้านสร้างเมือง ปี4 "กิจกรรมMAEJO คลินิกประกอบฝัน(การพัฒนาขบวนการคิดโครงการ)"
MAEJO : HOME TO COUNTRY
วันที่เริ่มต้น 09/11/2559 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 09/11/2560 เวลา 17:00
สถานที่จัด อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานกิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต ประเทศไทยจำเป็นต้องปรับตัวหันมาทบทวนบทบาทของมหาวิทยาลัยต่อกระบวนทัศน์การพัฒนาชุมชนในทิศทางที่พึ่งตนเองและมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น การพัฒนาประเทศให้ดำรงอยู่ย่างมั่นคงในกระแสโลกาวิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นนี้ สิ่งที่จำเป็นต้องกระทำ คือ สร้างความแข็งแกร่งของชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อเป็นรากฐานการดำเนินชีวิตของคนไทย
แนวทางการพัฒนานักศึกษาเพื่อให้เป็นคนดี คนเก่ง และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้นั้น จะต้องเริ่มต้นให้มีความเหมาะสม จึงนับเป็นเรื่องที่ยากนัก สำหรับการตอบโจทย์นี้ อาจมีสาเหตุมาจากการที่มีจำนวนนักศึกษามาก ไม่ทั่วถึง หรือมีจำนวนกิจกรรมที่ไม่เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา หรืองบประมาณมีน้อย และอีกหลากหลายสาเหตุ ดังนั้นการพัฒนานักศึกษาเป็นสิ่งที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันของบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย ในการนี้จึงจำเป็นที่จะต้องใช้การบูรณาการให้สามารถตอบโจทย์การพัฒนานักศึกษาได้ การให้คณะเป็นส่วนหลักของการรับผิดชอบช่วยในการประมวลเอาเรื่องวิชาการ และการวิจัยมาเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งในการทำงานงานและร่วมกันกับกิจกรรมนักศึกษา เนื่องด้วยการที่นักศึกษามีความใกล้ชิดกับคณะมากกว่าส่วนกลางที่เป็นกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา และการที่คณะมีส่วนเป็นอย่างมากในการกำหนดให้การพัฒนาเรื่องวิชาการ ในการวางบทบาทของมหาวิทยาลัยในฐานะผู้ชี้นำ ชี้แนะเพื่อร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน ดังนั้นกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา คณะและวิทยาลัยจึงได้เห็นสมควรดำเนินการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมพัฒนากิจกรรมผ่านโครงการแม่โจ้ : แป๋งบ้านสร้างเมือง โดยกิจกรรมประด้วยการเรียนรู้ ศึกษา องค์วามรู้หรือศาสตร์ต่างของชุมชนและกับชุมชนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีชุมชนเป็นผู้ริเริ่มพร้อมทั้งมหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้การสนับสนุน องค์ความรู้และเทคโนโลยี
ทั้งนี้ต้องเริ่มจากการสร้างความเข้าใจ ความตระหนักให้กับบุคลากรและนักศึกษาให้เห็นถึงความสำคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยนิเวศ และมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม โดยการบูรณาการงานวิชาการการเรียนการสอน งานวิจัย และงานกิจกรรมนักศึกษาเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างนักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป็นคนดี คนเก่ง และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข นอกจากนั้นเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำของนักศึกษา กล้าคิด กล้าทำ กล้านำในสิ่งที่ถูกต้อง และอดทนสู้งาน ทั้งนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย นักศึกษา และชุมชน ได้มีความร่วมมือกันศึกษาเรียนรู้ ปรับประยุกต์ใช้งานวิชาการในการพัฒนาชุมชนร่วมกัน นอกจากนี้เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยและเป็นชุมชนนิเวศน่าอยู่ รวมถึงการสร้างบัณฑิตที่เป็นอัตลักษณ์ของลูกแม่โจ้ เลิศน้ำใจ วินัยดี เชิดชูประเพณี สามัคคี และอาวุโส และเพื่อส่งเสริมและประกอบระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นรูปธรรม โดยที่มหาวิทยาแม่โจ้สามารถออกเอกสารเพื่อรองรับความพร้อมของบัณฑิตทุกคนว่าได้รับการฝึกฝนให้เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และในการนี้ได้มีบางคณะที่ได้เริ่มทำกิจกรรมนี้ไปแล้ว นอกจากนี้ยังเป็นการตอบโจทย์ด้วยการสร้างระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา เพื่อเป็นการยืนยันได้ว่าบัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยการเรียนรู้อย่างบูรณาการความรู้ศาสตร์ต่างๆ กับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข จึงได้ทั้งวิชาการและวิชาชีวิต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   50 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   5000 บาท
มูลค่ารายรับ   5000 บาท
ค่าใช้จ่าย 5000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   5000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาขบวนการคิดพัฒนาโครงการกิจกรรมนักศึกษา เพื่อส่งเสริมการทำงานบูรณาการกิจกรรมนักศึกษาและชุมชน ในโครงการแม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมือง
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
กลไกการบูรณาการในกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการทำงานเพื่อสังคม