โครงการบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ อินทนิลช่อที่ 80

วันที่เริ่มต้น 07/08/2558 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 07/08/2558 เวลา 23:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5501101330   นางสาวนิตยา   แก้วทุม : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5501102481   นางสาวสุนิสา   ศรีบุญเรือง : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5503103329   นายปราโมทย์   กิจนิยม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5503103348   นายศราวุฒิ   วงพรมสาย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5504104332   นางสาวเมธวี   พวงมาลี : สถิติ 12ชั่วโมง
5504104334   นางสาวณัฎฐาวรกาญ   แก้วอุดร : สถิติ 12ชั่วโมง
5504104336   นางสาวรัตน์พิศุทธิ์   อิกำเหนิด : สถิติ 12ชั่วโมง
5504104348   นางสาวสุภัทรชา   ศรีวิศาลศิลป์ : สถิติ 12ชั่วโมง
5504104358   นางสาวไอลดา   ปราสาทิกะพันธ์ : สถิติ 12ชั่วโมง
5506101408   นายสุเชษฎฐ์   วิภาวีพลกุล : การจัดการ 12ชั่วโมง
5506102364   นายมนัสวี   มณีเกี๋ยง : การตลาด 12ชั่วโมง
5506102388   นายวีรภัทร   ทศทิศรังสรรค์ : การตลาด 12ชั่วโมง
5506105321   นางสาวโชติสรา   ภู่อาวรณ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
5509101486   นางสาวอรกช   นันทดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5510101393   นางสาวรุจิเรศ   ยาอินตา : การประมง 12ชั่วโมง
5514102330   นางสาวยวิษฐา   จูสวย : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5518102307   นางสาวจิราพร   มูลใหม่ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5522101338   นางสาวธีรดา   จิตรประสาร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
5601113309   นางสาวฉัตรชดารักษ์   แสงกันทา : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5601113324   นางสาวธักษะกรณ์   วงค์ใจ : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5601113350   นางสาวสุภาวดี   ชินวัตรถาวร : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5601124332   นายวิทวัส   โยดี : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5601125325   นางสาวพิมผกา   รวงคำ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5601126311   นางสาวนฤมล   พุกเล็ก : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5603103303   นางสาวจารุนันท์   แม่นปืน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5603103316   นายณัฐพงษ์   อ่อนทวี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5603103332   นายภูมิสิทธิ์   ม่วงประยูร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5603105305   นายณัฐวุฒิ   อุปโยคิน : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 12ชั่วโมง
5603105312   นางสาวนันทกาญจน์   นาบำรุง : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 12ชั่วโมง
5603105315   นางสาวปรียานุช   ประจิตร์ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 12ชั่วโมง
5603105327   นายอิทธิพงษ์   ผ่องเดช : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 12ชั่วโมง
5604105354   นางสาวสุชาดา   มงคล : คณิตศาสตร์ 12ชั่วโมง
5605101343   นายธีรพงศ์   เกียรติสวรรค์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5605104310   นางสาวจุฑารัตน์   แก้วหล้า : การบริหารท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5605104325   นายณัฐพล   เขียวดง : การบริหารท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5605104326   นายณัฐิกรณ์   สุภาพันธ์ : การบริหารท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5605104357   นางสาวพลอยไพลิน   ช่างไม้งาม : การบริหารท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5606101348   นายธนวัฒน์   กัณหะวัน : การจัดการ 12ชั่วโมง
5606101388   นายกิตติ์ธนัตถ์   จาววิจิตร : การจัดการ 12ชั่วโมง
5606105338   นางสาวธมลวรรณ   ยศโต : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
5606105343   นางสาวนัฏสุดา   นิมิตรศิลป์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
5609101400   นายพุทธิพงศ์   เส็งชื่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5610101399   นางสาวศศิธร   วงค์ษา : การประมง 12ชั่วโมง
5612102358   นายนพชัย   อุประบ่อง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5614101301   นางสาวกชกร   สุขสุภี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5614101302   นางสาวกรรวี   แจ่มจำรัส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5614101306   นางสาวก้อย   คำมี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5614101309   นางสาวกันตินันท์   พูลรักษา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5614101326   นายฌาญวิทย์   วัฒนะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5614101334   นายนัทธพงศ์   บุญนิล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5614101340   นายปณชัย   ประเสริฐผล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5614102312   นางสาวฐานิตา   เลิศลำยอง : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5614102314   นางสาวดารารัตน์   แสงอาทิตย์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5614102325   นางสาวเบญจาวรรณ   อินต๊ะ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5614102330   นางสาวพัชรินทร์   คิดอ่าน : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5614102362   นางสาวเสาวลักษณ์   นุ่มน้อย : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5615123311   นายกิตติ   พงสะพัง : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5615123323   นางสาวจุฑาภรณ์   ฟูวิโรจน์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5615123329   นางสาวชนิกานต์   รอดมุ้ย : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5615123339   นายทรงภพ   ภาสวรโรจน์กุล : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5615123361   นางสาวปรียานุช   นุ่มภา : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5615123423   นายอรรถชัย   แสงโย : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5618102345   นางสาวอรธีรา   ฤทธิโพธิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5619101302   นายกรัณย์   สุนทรวิภาต : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
5622101355   นางสาวเบญจมาศ   ศรีวิชัย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
5701101306   นายกิตติพันธ์   จันตา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701102310   นายกิตติ์ธเนศ   โชติสินทิพานนท์ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102339   นายฐิติพงศ์   แก้งคำ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102343   นางสาวณัฏฐณิชา   ยืนธรรม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701105323   นางสาวชลนิชา   พุ่มฉัตร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105333   นางสาวณัฐพร   โขนลือชา : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105347   นางสาวนรินทร   โปรยไธสง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105385   นางสาวสมหญิง   ปานทองคำ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701122046   นายอำนาจ   เค็มบิง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701124318   นางสาวนิภาพร   สายบัว : เกษตรเคมี 12ชั่วโมง
5701125317   นายนราธิป   รอดประเสริฐ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701125319   นายนิสสรณ์   นวลทอง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701125322   นางสาวปารณีย์   ชัยวุฒิ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701125343   นางสาวฐิติรัตน์   บรรณพร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701125347   นางสาวอาจรีย์   วันเมือง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5703104333   นางสาวอัญชลี   จามา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
5703104334   นางสาวอาทิตยา   มีสัตย์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
5704103309   นางสาวณัฐฒชา   อิสระไพโรจน์ : เคมี 12ชั่วโมง
5704103311   นายเธียรวิชญ์   ศรีเมือง : เคมี 12ชั่วโมง
5704103314   นางสาวเบญจพร   ไทยานุสรณ์ : เคมี 12ชั่วโมง
5704103320   นางสาวภัทรสุดา   คำยา : เคมี 12ชั่วโมง
5704103329   นางสาวศิริณี   อิ่มจันทร์ : เคมี 12ชั่วโมง
5704103330   นางสาวสโรชา   ไสยวรรณ : เคมี 12ชั่วโมง
5704103336   นายอมรเทพ   สุขกาศ : เคมี 12ชั่วโมง
5704106334   นายวศิน   กลิ่นสุคนธ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
5705101336   นายธงชัย   สมอุทัย : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5705101337   นายธนกร   สารบรรณ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5706103339   นายณภัทรดา   ช่างไม้ : บัญชี 12ชั่วโมง
5706105410   นางสาวสุพิชฌาย์   กุณฑา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
5710101366   นางสาวพัชรา   จันทร์ก้อม : การประมง 12ชั่วโมง
5710101372   นายภัทร   ผดุงโยธี : การประมง 12ชั่วโมง
5710101392   นางสาวศิริวรรณ   แจ้งอุบล : การประมง 12ชั่วโมง
5714101358   นายพฤกษ   เครือหงษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5722101301   นางสาวกมลรัตน์   จันทะศิลา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
5722101302   นางสาวกรกช   กันธิยะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
5722101304   นางสาวกรรณิการ์   แก้วสุนัน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
5722101314   นางสาวเกศวรินทร์   กุณะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
5722101369   นางสาวเยาวเรศ   เรือนเป็ง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
5722103002   นายเฉลิมพล   ม่วงเย็น : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่อินทนิลช่อที่ 80 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีส่วนร่วมในการรักษษประเพณีบายศรีสู่ขวัญตลอดจนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล