โครงการค่ายใจใสพร้อมสอบ โดยชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่เริ่มต้น 18/09/2558 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 20/09/2558 เวลา 16:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ธุดงคสถานล้านนา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สมาคมบัณฑิตล้านนาร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้จัดค่ายใจใสพร้อมสอบ ขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2558 ณ ธุดงคสถานล้านนา ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้ที่เข้าค่ายได้มีโอกาสศึกษาหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้รู้จักการทำสมาธิ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 18  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 14 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   14 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล