กิจกรรมอาสาสมัครช่วยงานโครงการทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2558 ณ วัดวัดสันป่าสักวรอุไรธรรมาราม อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เริ่มต้น 30/10/2558 เวลา 7:00 วันที่สิ้นสุด 31/10/2558 เวลา 16:00
สถานที่จัด วัดสันป่าสักวรอุไรธรรมาราม อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5509101457   นางสาวสกุณา   เตจ๊ะแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5606101430   นางสาวอรัญญา   ทนุศาสน์ : การจัดการ 12ชั่วโมง
5609101426   นายวิระพงษ์   โตไร่ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5801125305   นายกิตติภพ   ทั้งสน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5801125306   นายกุศล   สุวรรณใจ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5801125320   นายณัฐชัย   ปั๋นล้น : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5801125334   นายปิยะพงศ์   วงค์คำเรือง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5809101304   นายกฤษฏ์   ชอบสวน : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5809101318   นายจุฑาวัฒน์   จินดาหลวง : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5809101325   นายชวิศ   รักสัตย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5809101329   นายณัฐพล   ผิวงาม : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5809101343   นายนรินทร์   สมประสงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5809101398   นางสาวอธิชา   สิทธิการ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5809101400   นางสาวอรญา   ยินใส : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5809101406   นางสาวอารยา   หน่อคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
ชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้นำนักศึกษาของชมรมร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยงานโครงการทำบุญทอดกฐินประจำปี 2558 ณ วัดสันป่าสักวรอุไรธรรมาราม อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นเพื่อให้สาธุชนทุกหมู่เหล่าในอำเภอสันป่าตอง และอำเภอใกล้เคียงได้ร่วมทำบุญทอดกฐินเพื่อเป็นการสั่งสมบุญบารมีให้กับตนเอง ซึ่งในการนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการทอดกฐิน และเป็นอาสาสมัครในการดูแลความเรียบร้อยของสาธุชนที่มาร่วมงาน รับฟังธรรมเทศนาจากรพระอาจารย์ และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวพุทธที่มีการปฏิบัติสืบต่อกันมาเพื่อคงอยู่สืบไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 15 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   15 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล