กิจกรรมสวัสดีปีใหม่อาสาสมัครช่วยงานกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่ โดยธุดงคสถานล้านนา

วันที่เริ่มต้น 23/01/2559 เวลา 7:00 วันที่สิ้นสุด 23/01/2559 เวลา 15:00
สถานที่จัด ธุดงคสถานล้านนา ตำบลหนองหาร อำเภอสันทรายเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ธุดงคสถานล้านนา
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สมาคมบัณฑิตล้านนา ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ให้กับน้อง ๆ อาสาสมัครที่มาช่วยรับบุญ ณ ธุดงคสถานล้านนา และกิจกรรมงานบุญทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับอาสาสมัครที่ให้ความสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็นการให้กำลังใจในการทำความดีต่อไป สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นได้แก่ กิจกรรมรวมใจอาสาสมัคร ปล่อยปลา และรับฟังธรรมเทศนาจากรพอาจารย์ ในวันที่ 23 มกราคม 2559 ณ ธุดงคสถานล้านนา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 4 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   4 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล