โครงการถวายสังฆทานสัญจรแด่พระภิกษุสงฆ์

วันที่เริ่มต้น 02/04/2559 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 02/04/2559 เวลา 15:00
สถานที่จัด วัดเจ็ดยอด วัดเจดีย์หลวง วัดพระสิงห์ วัดสวนดอก วัดอุโมงค์เถรจันทร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน สมาคมบัณฑิตล้านนา
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สมาคมบัณฑิตล้านนา ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดโครงการถวายสังฆทานสัญจร ณ วันต่าง ๆ ภายในจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 2 เมษายน 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 78 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   78 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล