โครงการค่ายออกแบบความคิด ชีวิตสร้างได้

วันที่เริ่มต้น 28/08/2558 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 30/08/2558 เวลา 17:00
สถานที่จัด ธุดงคสถานล้านนา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน สมาคมบัณฑิตล้านนา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
สมาคมบัณฑิตล้านนา ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้จัดค่ายออกแบบความคิด ชีวิตสร้างได้ ขึ้น ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2558 ณ ธุดงคสถานล้านนา ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้ที่เข้าค่ายได้มีโอกาสศึกาาหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้รู้จักการทำสมาธิ และสามารนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 24  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 29 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   29 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล