โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M) 2016

วันที่เริ่มต้น 10/09/2559 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 11/09/2559 เวลา 20:30
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการ เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Maket : R2M) 2016 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดธุรกิจและการวางแผนธุรกิจเบื้องต้น เป็นการสร้างโอกาสในการบ่มเพราะธุรกิจเทคโนโลยีที่เกิดจากผลงานวิจัยและพัฒนาธุรกิจ เพิ่มช่องทางในการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมแก่นักศึกษา รวมถึงเป็นการจัดทำแผนธุรกิจของผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยออกสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนให้เกิดการแข่งขันและพัฒนาผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างมีศักยภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 22  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 57 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   57 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล