กิจกรรมอาสาสมัครประสานงานวิทยุสื่อสารและจัดการจราจรงานแม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน

วันที่เริ่มต้น 04/12/2556 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 10/12/2556 เวลา 22:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5410101320   นายณรงค์ชัย   ตนอุตร์ : การประมง 56ชั่วโมง
5503101343   นายอาภากร   แซ่หลี : วิศวกรรมเกษตร 56ชั่วโมง
5506103368   นายพลยศ   พึ่งเคหา : บัญชี 56ชั่วโมง
5512102394   นางสาวสุกัญญา   เรือนทอง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 56ชั่วโมง
5512102396   นางสาวสุจิตรา   เมืองทอง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 56ชั่วโมง
5512106302   นางสาวกนกพร   โกเกตุ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 56ชั่วโมง
5601101316   นายชินวัตร   ดวงติ๊บ : พืชไร่ 56ชั่วโมง
5601101343   นายพงศกร   ชุมภูชัย : พืชไร่ 56ชั่วโมง
5601102324   นายจักรกฤษณ์   โคมณี : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
5601102497   นายอานนท์   พูนหลำ : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
5603104309   นางสาวฐิรชญา   ยานวัตร : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 56ชั่วโมง
5603104320   นางสาวพีรชนันท์   พีระเชื้อ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 56ชั่วโมง
5603104324   นางสาวธนธรณ์   ศรีวิชัย : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 56ชั่วโมง
5603104327   นายวุฒิกรณ์   อ่อนตา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 56ชั่วโมง
5603104331   นายสมชัย   เพ็ญทนุพงศ์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 56ชั่วโมง
5606101340   นายณัฐภดล   ไทยเกิด : การจัดการ 56ชั่วโมง
5606103341   นายณัฐวัฒน์   ภัทรเกษวิทย์ : บัญชี 56ชั่วโมง
5615123316   นางสาวจรรยา   เทเวศร์วรกุล : พลังงานทดแทน 56ชั่วโมง
5615123329   นางสาวชนิกานต์   รอดมุ้ย : พลังงานทดแทน 56ชั่วโมง
ชมรมนักวิทยุสม้ัครเล่น นำสมาชิกชมรมร่วมเป็นอาสาสมัครในงานแม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน โดยทำหน้าที่เป็นฝ่ายประสานงานด้านวิทยุสื่อสาร และจัดการจราจรภายในงาน ในระหว่างวันที่ 4 - 10 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 56  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 19 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   19 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล