กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็ก GAN Z

วันที่เริ่มต้น 17/08/2559 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 17/08/2559 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคารเทพ พงษ์พานิช 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน -
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โลกยุคใหม่หมุนไกลเกินตามทัน จนทำให้ต้องยอมรับว่าเราไม่อาจเลี้ยงและดูแลในรูปแบบเดียวกันกับที่เคยถูกพ่อแม่เลี้ยงมาในอดีตได้อีกต่อไป เพราะคนในแต่ละยุคล้วนมีบุคลิกภาพ แตกต่างตามสมัย ด้วยอิทธิพลจากสิ่งรอบตัวส่งผลต่อความคิดและทัศนคติการใช้ชีวิต เราได้ยินศัพท์ใหม่ๆที่เรียกคนแต่ละยุคว่า Gen X บ้าง Gen Y บ้าง เพื่อให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจบุคคลในวัยต่างๆได้ดีขึ้น หลายคนเติบโตมาในโลกยุคไร้พรมแดน เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ทำให้สภาพของสังคมกลายเป็นสิ่งที่อยู่กลางอากาศหรือไร้พรมแดน ทั้งจากโซเซียลเน็ตเวิร์คและโซเซียลมีเดียที่อยู่ในมือ ส่งผลให้เด็กในยุคนี้ยึดติดกับตัวเอง ขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ผู้ใหญ่ หรือผู้ปกครอง รวมไปถึงการเลือกรับสื่อกับเด็ก ควรใช้สื่อให้สร้างสรรค์ ควรมีการเหลาความคิดให้รู้เท่าทันสื่อ ภาพความรุนแรงในละคร สามารถนำมาเหลาทางความคิด โดยครอบครัวหรือโรงเรียนให้คำแนะนำในเชิงสร้างสรรค์ โรงเรียน บ้านและชุมชน ควรต้องกลับมาพัฒนาศักยภาพของเด็ก และร่วมกันหาทางรับมือกับสิ่งใหม่ๆ รวมทั้งไม่ให้เด็กๆกลายเป็นพวกวัตถุนิยม บริโภคนิยม โดยการติออาวุธทางปัญญาให้กับเด็ก เพราะโลกในยุคปัจจุบันเป็นทั้งโลกแห่งความจริงและโลกเสมือน ท่ามกลางสังคมแบบนี้ทำให้เด็กจำเป็นต้องอยู่คู่กับโลกทั้งสองแบบ ในการดำเนินโครงการสำหรับการพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559
งานบริการการศึกษาจึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ในหัวข้อ "การเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็ก Gen Y" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มีความเข้าใจต่อสังคมการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ของคนหลากหลายให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างปกติสุข
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 450 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
-
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล