โครงการ Welcome U ชมรม Campus Student Link
Welcome U
วันที่เริ่มต้น 05/10/2559 เวลา 14:00 วันที่สิ้นสุด 05/10/2559 เวลา 17:00
สถานที่จัด อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5601102324   นายจักรกฤษณ์   โคมณี : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5609101355   นายทวิภาค   สุวรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5614102331   นางสาวพัชรี   ภักดีราช : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5703103345   นางสาวสุทธิดา   เกิดพนา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5712101313   นางสาวชไมพร   คำวงค์ศรี : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5801125351   นางสาววรัญญา   อินต๊ะสีลา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5806103346   นางสาวชิดชนก   แซ่โค้ว : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103362   นางสาวดวงพร   ตั้งมั่นทวีทรัพย์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103363   นางสาวดุษฎี   ชมภู : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103365   นางสาวทรรศนีย์   กิจเฟื่องฟู : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103366   นางสาวทรียาพรรณ   ซอขอด : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103372   นางสาวธัญญารัตน์   หมื่นคำแปง : บัญชี 6ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 40 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล