โครงการปลูกข้าววันแม่ ประจำปี 2559

วันที่เริ่มต้น 30/07/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 01/08/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด หมู่บ้านสันเหนือ ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5706101402   นายภูวดล   ปลอดภัย : การจัดการ 30ชั่วโมง
5706101419   นายวรรธนะ   ครูขยัน : การจัดการ 30ชั่วโมง
5706101456   นายอภิชน   วงศ์คำลือ : การจัดการ 30ชั่วโมง
5706102422   นางสาวภิญญาพัชญ์   เขียวอ้น : การตลาด 30ชั่วโมง
5706102424   นางสาวมณีรัตน์   คุ้มรอบ : การตลาด 30ชั่วโมง
5706102481   นางสาวอาภัสรา   สายศรี : การตลาด 30ชั่วโมง
5706103314   นายจงรัก   จุไร : บัญชี 30ชั่วโมง
5706103328   นางสาวเฉลิมพร   ตามสัตย์ : บัญชี 30ชั่วโมง
5706103336   นางสาวฐิตาภา   คณิตคณาธิการ : บัญชี 30ชั่วโมง
5706103414   นายวรกฤษ   มาละดา : บัญชี 30ชั่วโมง
5706103453   นางสาวสุทธิดา   ขุนศรีรอด : บัญชี 30ชั่วโมง
5706103462   นางสาวสุพัตรา   สุขร่องช้าง : บัญชี 30ชั่วโมง
5706103466   นางสาวสุรีย์พร   ซ่วนสี : บัญชี 30ชั่วโมง
5706103476   นายอภิลักษณ์   บุญสูง : บัญชี 30ชั่วโมง
5706104480   นางสาววรรณา   แซ่หย่าง : การเงิน 30ชั่วโมง
5706104481   นางสาววราภร   บุญปั๋น : การเงิน 30ชั่วโมง
5706104503   นางสาวสโรชา   พนมไพร : การเงิน 30ชั่วโมง
5706104514   นางสาวสุพิชชา   แซ่ลี้ : การเงิน 30ชั่วโมง
5706104516   นางสาวสุภาวดี   พรทิพย์ศิริกูล : การเงิน 30ชั่วโมง
5706105304   นายกษาปณ์   เหลืองใหม่เอี่ยม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 30ชั่วโมง
5706105333   นางสาวณัฎฐ์นรี   กันทา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 30ชั่วโมง
5706105375   นางสาวพรสุดา   ศรีประยงค์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 30ชั่วโมง
5806101036   นางสาวนิตยา   เชิงค้า : การจัดการ 30ชั่วโมง
5806101037   นางสาวนิภา   บุญทอง : การจัดการ 30ชั่วโมง
5806101368   นายทรินทร์   บำรุงชู : การจัดการ 30ชั่วโมง
5806101449   นางสาวมนัสชนก   ก้อนแก้ว : การจัดการ 30ชั่วโมง
5806101456   นางสาวรัชนี   นายมอน : การจัดการ 30ชั่วโมง
5806102013   นางสาวฉัตรชนก   สุสิริโรจน์ : การตลาด 30ชั่วโมง
5806102031   นายรัชชานนท์   แสนเสมอใจ : การตลาด 30ชั่วโมง
5806102371   นายณัฐดนัย   ศรีประดับ : การตลาด 30ชั่วโมง
5806102458   นายมนภรณ์   ปัญญาเหล็ก : การตลาด 30ชั่วโมง
5806102490   นางสาวศิรินทิพย์   อุ่นคำ : การตลาด 30ชั่วโมง
5806102511   นางสาวสิริยากร   ดอนชัย : การตลาด 30ชั่วโมง
5806102516   นางสาวสุชาพิชญ์   ปลุกใจ : การตลาด 30ชั่วโมง
5806103059   นางสาวประภา   จันทร์สุพรประภา : บัญชี 30ชั่วโมง
5806103122   นางสาวเสาวนิต   คำเร็ว : บัญชี 30ชั่วโมง
5806103444   นายรัฐนันท์   จินานุศิลปสาท : บัญชี 30ชั่วโมง
5806103483   นางสาวสุทธิกานต์   มาเอียด : บัญชี 30ชั่วโมง
5806103498   นางสาวอมรรัตน์   นวลกสิ : บัญชี 30ชั่วโมง
5806103509   นายอานุภาพ   ชัยพนัส : บัญชี 30ชั่วโมง
5806104329   นางสาวขนิษฐา   ประดิษฐบาทุกา : การเงิน 30ชั่วโมง
5806104450   นางสาวภาคินี   ใจบุญมา : การเงิน 30ชั่วโมง
5806104452   นางสาวภานุมาศ   สุนันต๊ะ : การเงิน 30ชั่วโมง
5806104504   นางสาวศิรินยา   ติ๊บงา : การเงิน 30ชั่วโมง
5806105053   นายสุรศักดิ์   ชัยชมภู : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 30ชั่วโมง
5806105303   นายกรวุฒิ   งามหยดย้อย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 30ชั่วโมง
5806105307   นางสาวเก็จมุก   จันทร์ชมภู : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 30ชั่วโมง
5806105317   นายชยากร   พรตะโก : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 30ชั่วโมง
5806105339   นางสาวธมลวรรณ   สมบุตร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 30ชั่วโมง
เรียนรู้จากการปฎิบัติ เป็นอีกหนึ่งประการที่คณะบริหารธุรกิจได้ส่งเสริมให้นักศึกษาที่ได้ศึกษาที่คณะบริหารธุรกิจ ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านการเกษตร อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่เคียงคู่กับสังคมไทย คณะฯ จึงได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้กล่าวคือ กิจกรรมปลูกข้าว เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นคุณค่าของข้าว ว่าตั้งแต่กระบวนการปลูกจนส่งต่อถืงผู้บริโภคจะมีขั้นตอนหลายขั้นตอนมาก กิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาจะได้ซึมซับวิถีด้านเกษตร เรียนรู้จากการปฎิบัติจริง ตลอดถึงขนบประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าว ดังนั้นคณะฯ จึงได้กิจกรรมปลูกวันแม่ขึ้น อีกทั้งเพื่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1700 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   1700 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงวิถีการปลูกข้าวแบบไทย และยังได้ลงมือผฏิบัติจริง กับสถานที่จริง ตลอดจนยังเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีการปลูกข้าวอีกทางหนึ่งด้วย
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล