โครงการสรุปแผนแม่บท ICT พ.ศ.2555-2559 และจัดทำแผนแม่บท ICT พ.ศ.2560-2564 (ภาพรวม)

วันที่เริ่มต้น 01/09/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 02/09/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด โรมแรมปิยะพรพาวิลเลียน จังหวัดเชียงราย 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองเทคโนโลยีดิจิทัล หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องด้วยแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2555-2559 จะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2559 และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560-2564 (แผนระยะ 5 ปี) เพื่อรองรับแผนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยและตอบสนองความต้องการจำเป็นของนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป จึงได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังและให้ข้อคิดเห็น เพื่อสรุปแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2555-2559 และจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2560-2564 ขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 16  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 120 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   35 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
จัดโครงการรับฟังผลการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ 2560-2564
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล