โครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559

วันที่เริ่มต้น 28/09/2559 เวลา 16:30 วันที่สิ้นสุด 28/09/2559 เวลา 23:00
สถานที่จัด ณ อาคารเทพพงษ์พานิช วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ตามที่สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์จะได้จัดทำโครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2559 ณ อาคารเทพพงษ์พานิช วิทยาลัยบริหารศาสตร์ โดยการคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถในด้านต่าง ๆ โดยการประเมินทักษะ ปฏิภาณไหวพริบ รวมถึงบุคลิกภาพ เพื่อคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ เข้าแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยและระดับที่สูงขึ้น ตลอดจน เพื่อเป็นตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล