โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
-
วันที่เริ่มต้น 04/01/2559 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2559 เวลา 16:00
สถานที่จัด คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ปัณณพร ไพบูลย์วัฒนกิจ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
นพพร สุนะ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
สมพร เกตุตะคุ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
นักเรียน และนักศึกษา ทุกคนเมื่อเข้าระบบการศึกษามาย่อมมีครูบาอาจารย์เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้เพื่อให้เกิดสติปัญญาและความรู้แจ้ง เมื่อมีครูแล้วเราก็ต้องแสดงความเคารพนบนอบต่อครู ระลึกถึงบุญคุณของครู และต้องไหว้ครูเพื่อแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่าน “การไหว้ครู” ถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยที่สืบทอดกันมายาวนานหลายชั่วอายุคน ซึ่งการไหว้ครูมีอยู่หลายลักษณะ ได้แก่ การไหว้ครูเพื่อแสดงความเคารพ การไหว้ครูในวันไหว้ครู การไหว้ครูก่อนแสดงศิลปะป้องกันตัว และก่อนแสดงศิลปะดนตรีสำหรับคณะสารสนเทศและการสื่อสารได้มีการปลูกฝังให้นักศึกษามีความเคารพและระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ โดยจัดพิธีไหว้ครูเป็นประจำทุกปีการศึกษา

ทั้งนี้เพื่อเป็นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลือง สอดคล้องกับโครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยสู่ (GO-ECO-U) ในปีการศึกษา 2559 โดยการจัดทำพานไหว้ครูโดยใช้วัสดุในการจัดทำพานไหว้ครู ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ย่อยสลายง่าย ไม่เป็นพิษต่อธรรมชาติ รวมทั้งนักศึกษาจะได้ตระหนักถึงความสำคัญของการไหว้ครู จึงได้จัดทำพานไหว้ครูและเข้าร่วมพิธีไหว้ครูอย่างต่อเนื่องเสมอมา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 80 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   80 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   1000 บาท
มูลค่ารายรับ   1000 บาท
ค่าใช้จ่าย 1000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   1000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล