โครงการ Startup Thailand & Digital Thailand

วันที่เริ่มต้น 05/08/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 07/08/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานหอพัก
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการจัดงาน Startup Thailand & Digital Thailand ในระดับภูมิภาค โดยได้ดำเนินการจัดที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2559 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital economy) ที่มีความเกี่ยวโยงกัน และเป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของรัฐบาลในการขับเคลื่อนและบ่มเพาะนักรบเศรษฐกิจใหม่ (new economic warrior; NEW) และการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยไปสู่ยุคดิจิทัล ตลอดจนเป็นการสร้างความต่อเนื่องของกิจกรรมดังกล่าวให้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง นั้น

ในการนี้สถาบันเพาะวิสาหกิจ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านจัดนักศึกษาเข้าร่วมงาน Startup Thailand & Digital Thailand ในระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ (CMECC) จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ผู้จัดงานมีบริการรถรับ – ส่ง จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (โรงอาหารเทิดกสิกร) ไปยังสถานที่จัดงาน และจัดเตรียมอาหารว่าง และอาหารกลางวัน สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมงานดังกล่าวฯ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อตัวนักศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความตระหนักต่อการพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เกิดกิจกรรมที่แสดงถึงศักยภาพและโอกาสของเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศต่อไป โดยขอให้จัดนักศึกษาเข้าร่วมงานจำนวน 3 วันๆ ละ 100 คน แบ่งเป็นช่วงเช้า จำนวน 50 คน และช่วงบ่าย จำนวน 50 คน พร้อมรายชื่อ มายังอีเมลล์ a2n.mjubi@gmail.com หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวกมลวรรณ ติดชัย ฝ่ายฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โทรศัพท์ ๐ ๕๓๘๗ ๕635 โทรศัพท์มือถือ 09 6697 5662

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายกัลย์ กัลยาณมิตร)
ผู้อำนวยการสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ
ข้อความแนบท้าย / สั่งการ
เรียน คุณทัศนีย์
ให้แจ้งเวียนบุคลากรงานหอพักทุกคนทาง e-document และให้พิจาณาดำเนินการตามคำสั่ง ผอ.กองกิจการนักศึกษา

นายปัญญวัจน์ ชลวิชิต
28/7/2559 11:01:42
เรียน หัวหน้างานกิจกรรมฯ /งานหอพัก/นายก อนม. และประธานสภา นศ.
ประสานงานกันจัดนักศึกษาที่ว่างและไม่ได้กลับบ้าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยแจ้งให้ UBI ทราบ ให้ลงทะเบียนและให้หน่วยชั่วโมงกิจกรรมแก่ นศ.ที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับการสร้างเสริมประสบการณ์ 5 ด้านและทรานสคลิปกิจกรรมด้วย

นายสุกิจ ติดชัย
28/7/2559 9:17:54
เรียน ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา
เพื่อโปรดพิจารณา เห็นควรให้งานหอพัก และงานกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา ดังกล่าว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   300 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล