โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปี 2559

วันที่เริ่มต้น 27/07/2559 เวลา 10:00 วันที่สิ้นสุด 27/07/2559 เวลา 17:00
สถานที่จัด อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
กอบลาภ อารีศรีสม คณะผลิตกรรมการเกษตร
อภิริยา นามวงศ์พรหม คณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นคณะที่มีการเรียนการสอนด้านการเกษตรมาเป็นเวลานานร่วม 41 ปี มีนักศึกษาภายในคณะจำนวนมากกว่า 2,500 คน ในแต่ละปีมีนักศึกษาใหม่ที่มีโอกาสเข้ารับการศึกษาภายในคณะจำนวนประมาณ 750 คน ประกอบไปด้วยหลักสูตร 2 ปี และ 4 ปี มีหลากหลายสาขาที่เข้ารับการศึกษา การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เป็นสิ่งจำเป็นที่จะเป็นการปรับพื้นฐาน สร้างความรู้ใหม่ อีกทั้งยังเป็นการแนะนำประวัติความเป็นมาของคณะ ผู้บริหาร คณาจารย์ในหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนภายในคณะ ด้านกิจกรรมนักศึกษา รวมทั้งยังเป็นการอบรมแนะนำ การปฏิบัติตนในขณะที่ศึกษาอยู่ ตามบริบท ของคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักศึกษาใหม่ คณะผลิตกรรมการเกษตร ที่จะเข้ารับการศึกษา อันจะเป็นส่วนหนึ่งให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน ตรงกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ดี และมีความสุข กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
เป้าประสงค์ นักศึกษามีศักยภาพและทักษะในการดำเนินชีวิต ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 800 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   800 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   40000 บาท
มูลค่ารายรับ   40000 บาท
ค่าใช้จ่าย 40000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   40000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559
คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น 81 ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เวลา 12.00 - 16.30 น.

โดยมีนักศึกษาใหม่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่น 81 เข้ามานั่งในอาคารแผ่พืชน์ และรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมชมวีดีทัศน์ประวัติความเป็นมาของคณะฯ และกิจกรรมในรอบปี จากนั้นรับฟังการแนะนำคณบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์ของคณะผลิตฯ
คณบดีและรองคณบดี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ โดยเน้นด้านความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ แนวความคิด วิธีการปฏิบัติตนในขณะที่ศึกษาอยู่ภายในมหาวิทยาลัย อันจะเป็นส่วนหนึ่งให้ประสบผลสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน ประธานหลักสูตรฯ แนะนำหลักสูตร ทั้งนี้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร และพร้อมทราบสาระสำคัญของแต่ละหลักสูตร นายกสโมสรนักศึกษา คณะผลิตฯ และประธานชมรม ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษารุ่นน้อง พร้อมแนะนำกิจกรรมที่นักศึกษาต้องทำร่วมกัน และกิจกรรมเลือกเสรี จากนั้นมีการนำเสนอผลงานของสโมสร และชมรมต่างๆ ในรอบปี 2559 พร้อมชี้แจงแผนการจัดกิจกรรมในรอบปี พ.ศ. 2560 ที่นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรม นักศึกษาใหม่ให้ความสนใจและตั้งใจรับฟังเป็นอย่างมาก

โดยในปีต่อไป มีแนวทางจะพัฒนารูปแบบการจัดโครงการ โดยให้แต่ละหลักสูตรจัดงานปฐมนิเทศแยกแต่ละหลักสูตร เพื่อแบ่งกลุ่มจำนวนนักศึกษาใหม่ ไม่ให้มีจำนวนมากเกินไป ง่ายต่อการพูดคุยอย่างเป็นกันเอง โดยที่นักศึกษาใหม่สามารถผ่อนคลายร่างกาย และมีสมาธิในการฟังคำแนะนำ
และการให้โอวาสจากคณาจารย์ และรุ่นพี่มากขึ้น และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม ข้อสงสัยทั้งด้านการใช้ชีวิต การพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ และการวางแผนศึกษา กับคณาจารย์และรุ่นพี่อย่างเป็นกันเอง

โดยมีนักศึกษาใหม่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่น 81 เข้ามานั่งในอาคารแผ่พืชน์ และรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมชมวีดีทัศน์ประวัติความเป็นมาของคณะฯ และกิจกรรมในรอบปี จากนั้นรับฟังการแนะนำคณบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์ของคณะผลิตฯ
คณบดีและรองคณบดี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ โดยเน้นด้านความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ แนวความคิด วิธีการปฏิบัติตนในขณะที่ศึกษาอยู่ภายในมหาวิทยาลัย อันจะเป็นส่วนหนึ่งให้ประสบผลสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน ประธานหลักสูตรฯ แนะนำหลักสูตร ทั้งนี้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร และพร้อมทราบสาระสำคัญของแต่ละหลักสูตร นายกสโมสรนักศึกษา คณะผลิตฯ และประธานชมรม ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษารุ่นน้อง พร้อมแนะนำกิจกรรมที่นักศึกษาต้องทำร่วมกัน และกิจกรรมเลือกเสรี จากนั้นมีการนำเสนอผลงานของสโมสร และชมรมต่างๆ ในรอบปี 2559 พร้อมชี้แจงแผนการจัดกิจกรรมในรอบปี พ.ศ. 2560 ที่นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรม นักศึกษาใหม่ให้ความสนใจและตั้งใจรับฟังเป็นอย่างมาก

โดยในปีต่อไป มีแนวทางจะพัฒนารูปแบบการจัดโครงการ โดยให้แต่ละหลักสูตรจัดงานปฐมนิเทศแยกแต่ละหลักสูตร เพื่อแบ่งกลุ่มจำนวนนักศึกษาใหม่ ไม่ให้มีจำนวนมากเกินไป ง่ายต่อการพูดคุยอย่างเป็นกันเอง โดยที่นักศึกษาใหม่สามารถผ่อนคลายร่างกาย และมีสมาธิในการฟังคำแนะนำ
และการให้โอวาสจากคณาจารย์ และรุ่นพี่มากขึ้น และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม ข้อสงสัยทั้งด้านการใช้ชีวิต การพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ และการวางแผนศึกษา กับคณาจารย์และรุ่นพี่อย่างเป็นกันเอง
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล