โครงการถวายเทียนพรรษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2559

วันที่เริ่มต้น 09/06/2559 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 31/07/2559 เวลา 12:00
สถานที่จัด วัดวิเวกวนาราม ต. หนองหาร อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุธศาสนาเรื่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 จนถึงวันที่ 15 ค่ำเดือน 11 จัดเป็นพิธีกรรมของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา กล่าวคือ เป็นวันที่พระสงฆ์เริ่มอยู่จำพรรษาตลอด 3 เดือน ตลอดในช่วงฤดูฝน โดยประพฤติปฏิบัติพุทธบัญญัติ การเข้าพรรษาจึงเป็นโอกาสที่ดีในการทำบุญของพุทธศาสนิกชน ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ได้มีส่วนร่วมสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ณ วัดวิเวกวนาราม ต. หนองหาร อ. สันทราย จ. เชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล