โครงการผู้บริหารพบปะและขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2559

วันที่เริ่มต้น 15/07/2559 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 15/07/2559 เวลา 23:00
สถานที่จัด โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองกลาง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 1
หน่วยงานภายนอก 0
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5606101352   นายธีรโชติ   ถาวรวงศ์ : การจัดการ 15ชั่วโมง
5606101436   นายเอกบดินทร์   อุปนันท์ : การจัดการ 15ชั่วโมง
5606102400   นายศุภณัฐ   คำโล : การตลาด 15ชั่วโมง
5612106342   นายปฏิภาน   นีวันกูล : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 15ชั่วโมง
5706101312   นายเกตุกำพล   เกตุสุวรรณ : การจัดการ 15ชั่วโมง
5706102450   นางสาวศิริลักษณ์   ยะสาคร : การตลาด 15ชั่วโมง
5712101378   นายวิวัฒน์   เลิศลาภยศ : เศรษฐศาสตร์ 15ชั่วโมง
5712101384   นายสิรภพ   เจนใจ : เศรษฐศาสตร์ 15ชั่วโมง
5712106377   นายวุฒิชัย   ปัตถานะ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 15ชั่วโมง
5714101342   นายนทวิทย์   สีธิวงค์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 15ชั่วโมง
5714101364   นายภูมิธนิศวร์   สงวนดีกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 15ชั่วโมง
5714101388   นายศักย์ศรณ์   ทัศนศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 15ชั่วโมง
5714101397   นายสุทัศน์   ยกบัตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 15ชั่วโมง
5806102435   นางสาวพรรษา   วอสเบียน : การตลาด 15ชั่วโมง
5812101342   นางสาวนัทธมน   ทรายมูลคำ : เศรษฐศาสตร์ 15ชั่วโมง
5812101360   นายภูมินันท์   หน่อโอย : เศรษฐศาสตร์ 15ชั่วโมง
5812101363   นายยุทธการ   ชายน้อย : เศรษฐศาสตร์ 15ชั่วโมง
5812101367   นายรณกร   ดำมินเสส : เศรษฐศาสตร์ 15ชั่วโมง
5812101370   นายรัตทชัย   หอยแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 15ชั่วโมง
5812101405   นายอภิสิทธิ์   ปันทนันท์ : เศรษฐศาสตร์ 15ชั่วโมง
5812106307   นางสาวจตุพร   พรหมมิจิตร : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 15ชั่วโมง
5812106353   นางสาวปิยธิดา   จริยรัตน์ไพศาล : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 15ชั่วโมง
5812106391   นางสาวเหมศร   ยาดี : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 15ชั่วโมง
5812107309   นางสาวจิญลักษณ์   คำมาบุตร : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 15ชั่วโมง
ตามที่มหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ข่าวกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านทางสื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ รายการวิทยุ และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องตลอดปี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างดี คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้พบปะและขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเผยแพร่ข่าวและภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย พร้อมจัดกิจกรรมเผยแพร่แนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย และผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนเผยแพร่ให้สื่อได้รับทราบต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 15  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   200 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล