โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559

วันที่เริ่มต้น 11/07/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 11/07/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องมาจากในฤดูฝน หรือที่เรียกกันว่า “ฤดูการเข้าพรรษา” คือ ช่วงแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 นั้น กำหนดให้พระภิกษุทั้งหลาย ต้องเข้าอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลา 3 เดือน พระภิกษุสงฆ์ที่ต้องอยู่จำพรรษาในพระอารามระหว่างนั้น มีการสวดมนต์ทำวัตรทุกเช้าค่ำ มีความจำเป็นต้องใช้เทียนไว้สำหรับจุดบูชาให้ตลอดพรรษา พุทธศาสนิกชนจึงพร้อมใจกันหล่อเทียน สำหรับให้พระภิกษุสงฆ์ได้จุดบูชาตลอด 3 เดือนของกำหนดเวลาเข้าพรรษา จึงเรียกเทียนที่หล่อขึ้นนี้ว่า “เทียนพรรษา” หรือ “เทียนจำพรรษา” โดยการถวายเทียนพรรษาเป็นกุศลอย่างหนึ่งของการให้ทานด้วยแสงสว่าง ซึ่งจะเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาสว่างไสว พิธีหล่อเทียนเริ่มก่อนเข้าพรรษาเล็กน้อย การเตรียมงานพิธีหล่อเทียนในชุมชนนั้น จะเริ่มขึ้นประมาณวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 ก่อนเข้าพรรษา ประมาณ 1 สัปดาห์ เมื่อหล่อเทียนในวันรุ่งขึ้นจะจัดขบวนแห่นำไปถวาย ณ วัดใดวัดหนึ่ง เพื่อเป็นพุทธบูชา และในวันนั้นมีการทำบุญร่วมกันตักบาตรถวายพระภิกษุสงฆ์ แสดงความศรัทธาโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งยังเป็นการชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ ผ่องใส การให้การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นสิ่งที่ชาวพุทธยึดถือปฏิบัติมานาน งานทำบุญหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา นับเป็นประเพณีที่ดีงาม สมควรที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้ช่วยกันรักษาประเพณีนี้ไว้ให้คงสืบต่อไปชั่วกาลนาน

ทั้งนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ได้เห็นความสำคัญของการดำรงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และจะทำให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีกิจกรรมทำบุญร่วมกัน ตลอดจนเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและนักศึกษาภายในคณะฯ โดยคณะฯ ได้จัดโครงการนี้ขึ้นทุกปี และได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและนักศึกษาเป็นอย่างดี อนึ่ง ในปีที่ผ่านมา คณะฯ ได้จัดโครงการถวานเทียนพรรษา ณ วัดทุ่งหมื่นน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และจากการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัดโครงการ อยู่ในระดับ 4.32 (มากที่สุด) จาก ระดับ 5 โดยมีข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น คือ 1. ควรมีการจัดต่อเนื่องในทุกๆ ปี และควรประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในแต่ละสาย เช่น อาจารย์ เข้าร่วมและเห็นความสำคัญของกิจกรรมของคณะฯ มากยิ่งขึ้น และ 2. ควรถวายเป็นหลอดไฟให้แสงสว่างร่วมกับเทียนพรรษา

ดังนั้น คณะเศรษฐศาสตร์ จึงจัดโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559 ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ วัดทุ่งป่าเก็ด เลขที่ 66 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 60 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล