โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนานักศึกษา กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

วันที่เริ่มต้น 01/10/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด วัดป่าบง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม ลงทะเบียน
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5605104381   นางสาววราภรณ์   ไชยเขื่อน : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5615123360   นายประทีป   มะโนรี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5706101386   นางสาวปิยะนารถ   ขำน้อย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5706101427   นางสาวศิริลักษณ์   ผลาผล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5712102385   นางสาวศศิวิมล   แสนแล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5804101339   นายธีรติ   กิ่งจันทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5804101363   นายปุณยวีร์   โปร่งใจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5804105303   นางสาวเกศวดี   พานทอง : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5804108325   นางสาวภัทธิรา   เอี่ยมมณีรัตนา : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5805101326   นางสาวดรุณรัฐ   สมเอี่ยม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805101351   นางสาวปิยะกานต์   หม่องรอบ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805204307   นางสาวจันทรา   คำยี : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204309   นางสาวเจนจิรา   อยู่เย็น : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204337   นางสาวรุ่งสินี   แสงวังคำ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5806101339   นางสาวเจนจิรา   ชัยตา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101500   นางสาวสุจิตกานต์   หงสไกร : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806103327   นางสาวจิตติกานต์   จันต๊ะคาด : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103414   นางสาวพัชราวรรณ   หลวงหล้า : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103471   นางสาวศุพัชรวรรณ   ยศอ่อน : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103476   นางสาวสร้อยทอง   กองทา : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103484   นางสาวสุทธิดา   อินยาศรี : บัญชี 3ชั่วโมง
5806104425   นางสาวปิยะฉัตร   เสมอภาคภูมิ : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104433   นางสาวพัชลิน   บุญลา : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104446   นางสาวภรณ์ชิตา   จิตนาน : การเงิน 3ชั่วโมง
5809101362   นางสาวพัสรา   กรณา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5809101370   นางสาวภวิตา   จินานุรักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5810101314   นายจักรกฤษณ์   ฤทธิเดช : การประมง 3ชั่วโมง
5810101366   นายพงศกร   พรมขอนยาง : การประมง 3ชั่วโมง
5812101322   นายชาญชัย   จิตรหาญ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5812107311   นางสาวจุไรภรณ์   เปลี่ยนขำ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
5814101307   นางสาวจงจินต์   ป้องสีดา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตหลากหลายสาขาวิชา ดังเป็นเพื่อให้ผู้ที่จบการศึกษาเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ทั้งความรู้และคุณธรรม จริยธรรม จึงส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมแก่นักศึกษา สร้างจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล