โครงการเดินตามรอยคุณพระช่วงเกษตรศิลปการ ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่เริ่มต้น 03/08/2558 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 03/08/2558 เวลา 17:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5501101330   นางสาวนิตยา   แก้วทุม : พืชไร่ 9ชั่วโมง
5501102481   นางสาวสุนิสา   ศรีบุญเรือง : พืชสวน (พืชผัก) 9ชั่วโมง
5503103329   นายปราโมทย์   กิจนิยม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
5503103348   นายศราวุฒิ   วงพรมสาย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
5504104332   นางสาวเมธวี   พวงมาลี : สถิติ 9ชั่วโมง
5504104334   นางสาวณัฎฐาวรกาญ   แก้วอุดร : สถิติ 9ชั่วโมง
5504104336   นางสาวรัตน์พิศุทธิ์   อิกำเหนิด : สถิติ 9ชั่วโมง
5504104348   นางสาวสุภัทรชา   ศรีวิศาลศิลป์ : สถิติ 9ชั่วโมง
5504104358   นางสาวไอลดา   ปราสาทิกะพันธ์ : สถิติ 9ชั่วโมง
5506101408   นายสุเชษฎฐ์   วิภาวีพลกุล : การจัดการ 9ชั่วโมง
5506102364   นายมนัสวี   มณีเกี๋ยง : การตลาด 9ชั่วโมง
5506102388   นายวีรภัทร   ทศทิศรังสรรค์ : การตลาด 9ชั่วโมง
5506105321   นางสาวโชติสรา   ภู่อาวรณ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 9ชั่วโมง
5509101486   นางสาวอรกช   นันทดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
5510101393   นางสาวรุจิเรศ   ยาอินตา : การประมง 9ชั่วโมง
5514102330   นางสาวยวิษฐา   จูสวย : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
5518102307   นางสาวจิราพร   มูลใหม่ : การสื่อสารดิจิทัล 9ชั่วโมง
5522101338   นางสาวธีรดา   จิตรประสาร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 9ชั่วโมง
5522101361   นางสาวพัสตราภรณ์   ติณราช : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 9ชั่วโมง
5522101388   นายวิริยะ   สิงคะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 9ชั่วโมง
5522101395   นายศิริภัทร   เก่งกาจ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 9ชั่วโมง
5522101402   นายสรรเพชญ   ไชยเดช : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 9ชั่วโมง
5601113309   นางสาวฉัตรชดารักษ์   แสงกันทา : ปฐพีศาสตร์ 9ชั่วโมง
5601113324   นางสาวธักษะกรณ์   วงค์ใจ : ปฐพีศาสตร์ 9ชั่วโมง
5601113350   นางสาวสุภาวดี   ชินวัตรถาวร : ปฐพีศาสตร์ 9ชั่วโมง
5601125325   นางสาวพิมผกา   รวงคำ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 9ชั่วโมง
5601126311   นางสาวนฤมล   พุกเล็ก : วิทยาการสมุนไพร 9ชั่วโมง
5603103303   นางสาวจารุนันท์   แม่นปืน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
5603103316   นายณัฐพงษ์   อ่อนทวี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
5603103332   นายภูมิสิทธิ์   ม่วงประยูร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
5603105305   นายณัฐวุฒิ   อุปโยคิน : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 9ชั่วโมง
5603105312   นางสาวนันทกาญจน์   นาบำรุง : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 9ชั่วโมง
5603105315   นางสาวปรียานุช   ประจิตร์ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 9ชั่วโมง
5603105327   นายอิทธิพงษ์   ผ่องเดช : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 9ชั่วโมง
5604105354   นางสาวสุชาดา   มงคล : คณิตศาสตร์ 9ชั่วโมง
5605101343   นายธีรพงศ์   เกียรติสวรรค์ : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5605104310   นางสาวจุฑารัตน์   แก้วหล้า : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5605104325   นายณัฐพล   เขียวดง : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5605104326   นายณัฐิกรณ์   สุภาพันธ์ : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5605104357   นางสาวพลอยไพลิน   ช่างไม้งาม : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5606101348   นายธนวัฒน์   กัณหะวัน : การจัดการ 9ชั่วโมง
5606101388   นายกิตติ์ธนัตถ์   จาววิจิตร : การจัดการ 9ชั่วโมง
5606105338   นางสาวธมลวรรณ   ยศโต : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 9ชั่วโมง
5606105343   นางสาวนัฏสุดา   นิมิตรศิลป์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 9ชั่วโมง
5609101400   นายพุทธิพงศ์   เส็งชื่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
5610101399   นางสาวศศิธร   วงค์ษา : การประมง 9ชั่วโมง
5612102358   นายนพชัย   อุประบ่อง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 9ชั่วโมง
5614101301   นางสาวกชกร   สุขสุภี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
5614101302   นางสาวกรรวี   แจ่มจำรัส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
5614101306   นางสาวก้อย   คำมี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
5614101309   นางสาวกันตินันท์   พูลรักษา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
5614101326   นายฌาญวิทย์   วัฒนะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
5614101334   นายนัทธพงศ์   บุญนิล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
5614101340   นายปณชัย   ประเสริฐผล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
5614102312   นางสาวฐานิตา   เลิศลำยอง : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
5614102314   นางสาวดารารัตน์   แสงอาทิตย์ : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
5614102325   นางสาวเบญจาวรรณ   อินต๊ะ : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
5614102330   นางสาวพัชรินทร์   คิดอ่าน : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
5614102362   นางสาวเสาวลักษณ์   นุ่มน้อย : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
5615123301   นางสาวกชพรรณ   อินต๊ะรด : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5615123302   นางสาวกนกพร   สุตะสม : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5615123304   นางสาวกนกวรรณ   ศรีคำวัง : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5615123307   นางสาวกรรณิการ์   ธิเปี่ยง : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5615123311   นายกิตติ   พงสะพัง : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5615123312   นายเกรียงไกร   ม่วงเพ็ชร : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5615123323   นางสาวจุฑาภรณ์   ฟูวิโรจน์ : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5615123328   นางสาวฉัตรฑริกา   คำลือ : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5615123329   นางสาวชนิกานต์   รอดมุ้ย : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5615123339   นายทรงภพ   ภาสวรโรจน์กุล : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5615123340   นางสาวธนนิกานต์   คชกุล : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5615123341   นายธนบรรณ   ไหวดี : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5615123346   นายธีรดนย์   บุญมาลีรัตน์ : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5615123353   นางสาวนิจวรีย์   น่วมศิริ : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5615123356   นางสาวบุศรินทร์   นาวารี : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5615123357   นางสาวบุษยา   มุตต๊ะ : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5615123361   นางสาวปรียานุช   นุ่มภา : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5615123371   นางสาวพัชรี   พรมปินตา : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5615123375   นางสาวภัทราวรรณ   ไกรกิจราษฎร์ : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5615123377   นางสาวภาวิณี   ใจปวง : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5615123379   นางสาวมณีวรรณ   ทองฝอย : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5615123382   นางสาวมินตรา   หอมสมบัติ : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5615123385   นางสาวยุภาพร   ศิริวงค์ : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5615123389   นางสาวรุ่งนภา   เม็งทอง : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5615123391   นายฤทธิชัย   ทาจี : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5615123394   นางสาววันวิสา   บัวหล้า : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5615123399   นางสาวศศิธร   ใสปา : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5615123400   นายศิรสิทธิ์   สีดำ : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5615123416   นายอนุศาสน์   สร้อยนอก : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5615123417   นางสาวอภิญญา   มณีขัติย์ : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5615123423   นายอรรถชัย   แสงโย : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5615123424   นางสาวอัจจิมาศ   ตุ้ยเขียว : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5618102345   นางสาวอรธีรา   ฤทธิโพธิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 9ชั่วโมง
5619101302   นายกรัณย์   สุนทรวิภาต : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 9ชั่วโมง
5622101321   นางสาวเจนจิรา   ชัยอุปาระ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 9ชั่วโมง
5622101327   นางสาวณัฏฐา   วิกาศ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 9ชั่วโมง
5622101330   นางสาวดาราชล   เครือเทพ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 9ชั่วโมง
5622101354   นางสาวบุษกร   วงค์สุภา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 9ชั่วโมง
5622101355   นางสาวเบญจมาศ   ศรีวิชัย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 9ชั่วโมง
5622101357   นายปฏิภาณ   อุปละ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 9ชั่วโมง
5622101416   นายอาชาไนย   ชัยพนัส : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 9ชั่วโมง
5701101306   นายกิตติพันธ์   จันตา : พืชไร่ 9ชั่วโมง
5701101325   นางสาวทิพวรรณ   ขันเงิน : พืชไร่ 9ชั่วโมง
5701101331   นางสาวนัทถินี   พันธุพล : พืชไร่ 9ชั่วโมง
5701101337   นางสาวปัณฑ์ชนิต   เฟื่องพานิชเจริญ : พืชไร่ 9ชั่วโมง
5701101349   นางสาวยศวดี   ชาญณรงค์ : พืชไร่ 9ชั่วโมง
5701101357   นายวิชยา   ไทยงาม : พืชไร่ 9ชั่วโมง
5701101362   นางสาวสลินยา   อินทร์ประสิทธิ์ : พืชไร่ 9ชั่วโมง
5701101366   นางสาวสิรภัทร   บุญมีจิว : พืชไร่ 9ชั่วโมง
5701101370   นายสุขสันต์   ขวัญคม : พืชไร่ 9ชั่วโมง
5701101372   นางสาวสุพรรษา   คำแสน : พืชไร่ 9ชั่วโมง
5701101373   นางสาวสุพรรษา   แจ้งคำ : พืชไร่ 9ชั่วโมง
5701101376   นางสาวสุริวิภา   สาคร : พืชไร่ 9ชั่วโมง
5701105316   นางสาวจิราวรรณ   ปัญญารมย์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 9ชั่วโมง
5701105323   นางสาวชลนิชา   พุ่มฉัตร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 9ชั่วโมง
5701105347   นางสาวนรินทร   โปรยไธสง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 9ชั่วโมง
5701105385   นางสาวสมหญิง   ปานทองคำ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 9ชั่วโมง
5701122001   นางสาวกนกวรรณ   ฟูกาศ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 9ชั่วโมง
5701122002   นางสาวกัลยา   ลิขิตเบญจกุล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 9ชั่วโมง
5701126325   นางสาวริศษา   อุฤทธิ์ : วิทยาการสมุนไพร 9ชั่วโมง
5701126326   นายวุฒิชัย   จิตดิลกธรรม : วิทยาการสมุนไพร 9ชั่วโมง
5703101301   นางสาวกรรณิกา   อินทวงษ์ : วิศวกรรมเกษตร 9ชั่วโมง
5703101303   นายกิตติพล   อินแถลง : วิศวกรรมเกษตร 9ชั่วโมง
5703101309   นายณรงค์ฤทธิ์   เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา : วิศวกรรมเกษตร 9ชั่วโมง
5703101314   นายณัฐวัฒน์   พรมต๊ะ : วิศวกรรมเกษตร 9ชั่วโมง
5703101315   นายณัฐวิชญ์   ติดพวงมาลี : วิศวกรรมเกษตร 9ชั่วโมง
5703101331   นายปิยะพงค์   พงษ์มอน : วิศวกรรมเกษตร 9ชั่วโมง
5703101333   นายพงศกร   กาวิกูล : วิศวกรรมเกษตร 9ชั่วโมง
5703101341   นางสาวแพรวนภา   พรหมทา : วิศวกรรมเกษตร 9ชั่วโมง
5703101345   นางสาวเมวดี   ศรีโสภณ : วิศวกรรมเกษตร 9ชั่วโมง
5703101350   นางสาวลลิตา   เพชรใจหาญ : วิศวกรรมเกษตร 9ชั่วโมง
5703101355   นางสาววัชรวลี   ขว้างจิตต์ : วิศวกรรมเกษตร 9ชั่วโมง
5703101360   นายสงกรานต์   สารปิมปา : วิศวกรรมเกษตร 9ชั่วโมง
5703101362   นายสิทธินันท์   สุวรรณโณ : วิศวกรรมเกษตร 9ชั่วโมง
5703101364   นางสาวสุกัญญา   เชื้อปัญญา : วิศวกรรมเกษตร 9ชั่วโมง
5703101372   นางสาวอลิษา   แสนธานี : วิศวกรรมเกษตร 9ชั่วโมง
5703102353   นางสาวศิริพร   กงเพชร : วิศวกรรมอาหาร 9ชั่วโมง
5703102362   นายเอกชัย   นารินคำ : วิศวกรรมอาหาร 9ชั่วโมง
5703104306   นายธนากร   แซ่เถา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 9ชั่วโมง
5703104307   นายธวัชชัย   วิชายง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 9ชั่วโมง
5703104311   นายปฏิพล   เริงชัยภูมิ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 9ชั่วโมง
5703104318   นายวราวัฒน์   โล๊ะสุข : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 9ชั่วโมง
5703104321   นายวินัย   กองศรี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 9ชั่วโมง
5703104323   นายศุภฤกษ์   ขัติกุล : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 9ชั่วโมง
5703104324   นายสถาพร   วิสุทธิแพทย์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 9ชั่วโมง
5703104327   นางสาวสุธิดา   คำจินดาวิรัชย์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 9ชั่วโมง
5703104328   นางสาวสุนิสา   รัตนพรหม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 9ชั่วโมง
5704101302   นางสาวกรรณิการ์   พรมกาศ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
5704101306   นางสาวกัญจนา   โพธิวัฒน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
5704101389   นางสาวไอญารินทร์   อุดมวิชัยกร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
5704101396   นางสาวสุภาพร   เพชรประดับ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
5704102312   นางสาวเปรมฤทัย   ผ่านสอาด : เทคโนโลยีชีวภาพ 9ชั่วโมง
5704102324   นางสาวเริงฤดี   วังธรรมกร : เทคโนโลยีชีวภาพ 9ชั่วโมง
5704102327   นางสาววันทนา   จันต๊ะก๋อง : เทคโนโลยีชีวภาพ 9ชั่วโมง
5704106334   นายวศิน   กลิ่นสุคนธ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
5705101336   นายธงชัย   สมอุทัย : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5705101337   นายธนกร   สารบรรณ : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5706102422   นางสาวภิญญาพัชญ์   เขียวอ้น : การตลาด 9ชั่วโมง
5706102500   นายภีรเดช   สิงหเดช : การตลาด 9ชั่วโมง
5706103339   นายณภัทรดา   ช่างไม้ : บัญชี 9ชั่วโมง
5706104503   นางสาวสโรชา   พนมไพร : การเงิน 9ชั่วโมง
5706104514   นางสาวสุพิชชา   แซ่ลี้ : การเงิน 9ชั่วโมง
5706105304   นายกษาปณ์   เหลืองใหม่เอี่ยม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 9ชั่วโมง
5706105333   นางสาวณัฎฐ์นรี   กันทา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 9ชั่วโมง
5706105410   นางสาวสุพิชฌาย์   กุณฑา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 9ชั่วโมง
5710101311   นายกิตติพล   บุญพิมพ์ : การประมง 9ชั่วโมง
5710101330   นายชานนท์   ต๊ะต้องใจ : การประมง 9ชั่วโมง
5710101338   นายณัฐพล   แสนแล : การประมง 9ชั่วโมง
5710101343   นายธนพล   คำกลาง : การประมง 9ชั่วโมง
5710101360   นายปริญญา   ไชยญาเป็ง : การประมง 9ชั่วโมง
5710101364   นายพรรดิพงศ์   ชุมพลสุข : การประมง 9ชั่วโมง
5710101372   นายภัทร   ผดุงโยธี : การประมง 9ชั่วโมง
5710101393   นายสมพร   พุทธานุ : การประมง 9ชั่วโมง
5710101396   นายสายชล   ชะระ : การประมง 9ชั่วโมง
5710101415   นายอภิชาติ   บุญมี : การประมง 9ชั่วโมง
5710101427   นายไอศูรย์   วงศ์วิเศษ : การประมง 9ชั่วโมง
5714101358   นายพฤกษ   เครือหงษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
5715123303   นางสาวกนิษฐา   มุ่งพูนกลาง : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5715123304   นางสาวกนิษฐา   หอมสกุลขจร : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5715123312   นางสาวจริยา   มีชัย : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5715123313   นางสาวจอมขวัญ   ศรีชาย : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5715123314   นางสาวจันทกานต์   บำรุงศักดิ์ : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5715123316   นางสาวจันทรประภา   มณีกาศ : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5715123318   นายจาตุรงค์   หมอกเมฆ : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5715123320   นางสาวจุฑามาศ   เมืองใจ : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5715123327   นางสาวชาทินี   บูรณ์เจริญ : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5715123331   นางสาวณัฐปภัสร์   เหล่าคำ : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5715123335   นางสาวณัฐริกา   อินตาราช : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5715123336   นายณัฐสุชัจจ์   รุ่งเรืองประมง : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5715123338   นายเทพประสิทธิ์   ญาติสันเทียะ : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5715123341   นายธนาภัทร   ทับชัย : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5715123344   นางสาวนันท์ธนัษฐ์   พรหมจิ๋ว : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5715123347   นางสาวนลัทพร   ฝั้นอุตมะ : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5715123348   นางสาวนันทิกา   วิเศษลักษณ์ : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5715123350   นางสาวนิลุบล   เขื่อนคำ : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5715123355   นางสาวประกายดาว   ป้อมแดง : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5715123363   นางสาวพัณณิตา   ดุจรัตนะ : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5715123364   นางสาวพิชชาพร   คำมี : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5715123366   นางสาวพิมพ์ผกา   สระสำราญ : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5715123369   นางสาวภัทราภรณ์   อาจจุลฬา : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5715123373   นางสาวภูรีรัตน์   แท่นมณี : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5715123374   นางสาวมธุรส   จรัสวงค์ : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5715123375   นางสาวรัชนี   แทนชารี : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5715123376   นางสาวรัติยากร   ทบพักตร์ : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5715123378   นางสาวฤทัย   แสงสุริย์วงศ์ : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5715123379   นางสาววชิรา   วรศรี : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5715123381   นางสาววรวรรณ   วิชัย : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5715123384   นางสาววลีพร   สมยศ : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5715123389   นางสาววาสนา   จ๊อกจ๋อง : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5715123392   นางสาววิมลวรรณ   สุภีโส : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5715123396   นางสาวศศิธร   บุญช่วย : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5715123397   นางสาวศศิธร   ศรีสุขเอม : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5715123398   นางสาวศิริขวัญ   มะเมีย : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5715123400   นางสาวศิริพร   วังแง่ : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5715123406   นางสาวสาริณี   แขกกระโทก : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5715123407   นายสิรวิชญ์   ขัตตะนัน : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5715123408   นางสาวสุชานันท์   สายเนตร : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5715123411   นางสาวสุริยุ   ปานแปะ : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5715123420   นางสาวอาทิตญา   สาวิลุน : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5715123422   นางสาวอารยา   หาญเสมอ : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5722101301   นางสาวกมลรัตน์   จันทะศิลา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 9ชั่วโมง
5722101302   นางสาวกรกช   กันธิยะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 9ชั่วโมง
5722101304   นางสาวกรรณิการ์   แก้วสุนัน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 9ชั่วโมง
5722101309   นางสาวกานต์ธิดา   ศรีไชยวงค์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 9ชั่วโมง
5722101314   นางสาวเกศวรินทร์   กุณะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 9ชั่วโมง
5722101349   นางสาวปริษา   ฮาวปินใจ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 9ชั่วโมง
5722101350   นางสาวปณิชา   โสขุมา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 9ชั่วโมง
5722101356   นางสาวพัชรินทร์   อินตะปันโย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 9ชั่วโมง
5722101357   นายพิชชากร   พงษ์ชัยภูมิ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 9ชั่วโมง
5722101358   นางสาวพิธุพร   เจริญทรง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 9ชั่วโมง
5722101365   นางสาวมาลินี   เข็มเงิน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 9ชั่วโมง
5722101367   นางสาวเมลดา   นาน้ำเชี่ยว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 9ชั่วโมง
5722101369   นางสาวเยาวเรศ   เรือนเป็ง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 9ชั่วโมง
5722101371   นางสาวรัชดาภรณ์   พอใจ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 9ชั่วโมง
5722101376   นางสาววชิราภรณ์   สุวรรณโค : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 9ชั่วโมง
5722101379   นายวิรัช   สายสิทธิ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 9ชั่วโมง
5722101413   นายองอาจ   ปัญญาวิเศษ : สัตวศาสตร์ 9ชั่วโมง
5722101415   นายอนุชา   ปรีชาวัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 9ชั่วโมง
5722103002   นายเฉลิมพล   ม่วงเย็น : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 9ชั่วโมง
5803101310   นายจิรพัทธ์   เตชะพงษ์ : วิศวกรรมเกษตร 9ชั่วโมง
5804102339   นางสาวยวิษฐา   ศรีกะพา : เทคโนโลยีชีวภาพ 9ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล