โครงการทำบุญตักบาตรประเพณีรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่เริ่มต้น 01/08/2558 เวลา 5:00 วันที่สิ้นสุด 01/08/2558 เวลา 9:00
สถานที่จัด ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5503103329   นายปราโมทย์   กิจนิยม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5503103348   นายศราวุฒิ   วงพรมสาย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5504104332   นางสาวเมธวี   พวงมาลี : สถิติ 6ชั่วโมง
5504104334   นางสาวณัฎฐาวรกาญ   แก้วอุดร : สถิติ 6ชั่วโมง
5504104336   นางสาวรัตน์พิศุทธิ์   อิกำเหนิด : สถิติ 6ชั่วโมง
5504104348   นางสาวสุภัทรชา   ศรีวิศาลศิลป์ : สถิติ 6ชั่วโมง
5504104358   นางสาวไอลดา   ปราสาทิกะพันธ์ : สถิติ 6ชั่วโมง
5506101408   นายสุเชษฎฐ์   วิภาวีพลกุล : การจัดการ 6ชั่วโมง
5506102364   นายมนัสวี   มณีเกี๋ยง : การตลาด 6ชั่วโมง
5506102388   นายวีรภัทร   ทศทิศรังสรรค์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5506105321   นางสาวโชติสรา   ภู่อาวรณ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5509101486   นางสาวอรกช   นันทดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5510101393   นางสาวรุจิเรศ   ยาอินตา : การประมง 6ชั่วโมง
5514102330   นางสาวยวิษฐา   จูสวย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5518102307   นางสาวจิราพร   มูลใหม่ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5522101338   นางสาวธีรดา   จิตรประสาร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5601113324   นางสาวธักษะกรณ์   วงค์ใจ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5601126311   นางสาวนฤมล   พุกเล็ก : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5603103303   นางสาวจารุนันท์   แม่นปืน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5603103316   นายณัฐพงษ์   อ่อนทวี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5603103332   นายภูมิสิทธิ์   ม่วงประยูร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5604101307   นายจักรกฤษณ์   มณีรัตน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5604105354   นางสาวสุชาดา   มงคล : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101343   นายธีรพงศ์   เกียรติสวรรค์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605104310   นางสาวจุฑารัตน์   แก้วหล้า : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104325   นายณัฐพล   เขียวดง : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104326   นายณัฐิกรณ์   สุภาพันธ์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104357   นางสาวพลอยไพลิน   ช่างไม้งาม : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5606101348   นายธนวัฒน์   กัณหะวัน : การจัดการ 6ชั่วโมง
5606101388   นายกิตติ์ธนัตถ์   จาววิจิตร : การจัดการ 6ชั่วโมง
5606105338   นางสาวธมลวรรณ   ยศโต : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105343   นางสาวนัฏสุดา   นิมิตรศิลป์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5609101400   นายพุทธิพงศ์   เส็งชื่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5610101399   นางสาวศศิธร   วงค์ษา : การประมง 6ชั่วโมง
5612102358   นายนพชัย   อุประบ่อง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5614101301   นางสาวกชกร   สุขสุภี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5614101302   นางสาวกรรวี   แจ่มจำรัส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5614101306   นางสาวก้อย   คำมี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5614101309   นางสาวกันตินันท์   พูลรักษา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5614101326   นายฌาญวิทย์   วัฒนะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5614101334   นายนัทธพงศ์   บุญนิล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5614101340   นายปณชัย   ประเสริฐผล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5614102312   นางสาวฐานิตา   เลิศลำยอง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5614102314   นางสาวดารารัตน์   แสงอาทิตย์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5614102325   นางสาวเบญจาวรรณ   อินต๊ะ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5614102362   นางสาวเสาวลักษณ์   นุ่มน้อย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5615123311   นายกิตติ   พงสะพัง : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5615123339   นายทรงภพ   ภาสวรโรจน์กุล : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5618102345   นางสาวอรธีรา   ฤทธิโพธิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5619101302   นายกรัณย์   สุนทรวิภาต : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
5622101355   นางสาวเบญจมาศ   ศรีวิชัย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5701101304   นายกานต์   แซ่หยาง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101348   นายยศธร   เหล่าเขตต์กิจ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101365   นายสิทธิพงษ์   อุ่นหล้า : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701102381   นายปฏิภาณ   แก้วใส : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5701102405   นายพิธทิบอย   ทรายขาว : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5701102408   นายพิสิษฐ์   กลางประพันธ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5701102415   นายภาณุวิชญ์   เนื่องโพล้ง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5701102422   นายณัฐพงษ์   มลฑาทอง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5701105326   นายชัยวัฒน์   โคตรเสนา : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105339   นายธนวิทย์   ในเรือน : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105377   นายศรเพชร   พรนิรันดร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5701113301   นายเกริกเกียรติ   ศรีเกิน : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5701113326   นายภาคภูมิ   วงค์แสนไชย : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5701122046   นายอำนาจ   เค็มบิง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5701125309   นายฐิติกร   เชื้อเมืองพาน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5701125339   นายสิรภพ   ส่วยเสน่ห์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5703101333   นายพงศกร   กาวิกูล : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5703102362   นายเอกชัย   นารินคำ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5703104314   นายภาณุพงษ์   พงศ์ไพรภูมิ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
5703104326   นายสิทธิชัย   เตชะดิลก : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
5704103311   นายเธียรวิชญ์   ศรีเมือง : เคมี 6ชั่วโมง
5704103336   นายอมรเทพ   สุขกาศ : เคมี 6ชั่วโมง
5704104309   นายไตรภพ   หลักมั่น : สถิติ 6ชั่วโมง
5704106334   นายวศิน   กลิ่นสุคนธ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5704107326   นายอดุลยวิทย์   โพธิ์เงิน : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101336   นายธงชัย   สมอุทัย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101337   นายธนกร   สารบรรณ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5706101419   นายวรรธนะ   ครูขยัน : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706102422   นางสาวภิญญาพัชญ์   เขียวอ้น : การตลาด 6ชั่วโมง
5706102424   นางสาวมณีรัตน์   คุ้มรอบ : การตลาด 6ชั่วโมง
5706102481   นางสาวอาภัสรา   สายศรี : การตลาด 6ชั่วโมง
5706103329   นางสาวชนาภัทร   เธียรอุทก : บัญชี 6ชั่วโมง
5706103336   นางสาวฐิตาภา   คณิตคณาธิการ : บัญชี 6ชั่วโมง
5706103339   นายณภัทรดา   ช่างไม้ : บัญชี 6ชั่วโมง
5706104503   นางสาวสโรชา   พนมไพร : การเงิน 6ชั่วโมง
5706104514   นางสาวสุพิชชา   แซ่ลี้ : การเงิน 6ชั่วโมง
5706105304   นายกษาปณ์   เหลืองใหม่เอี่ยม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5706105333   นางสาวณัฎฐ์นรี   กันทา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5706105410   นางสาวสุพิชฌาย์   กุณฑา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5710101311   นายกิตติพล   บุญพิมพ์ : การประมง 6ชั่วโมง
5710101330   นายชานนท์   ต๊ะต้องใจ : การประมง 6ชั่วโมง
5710101338   นายณัฐพล   แสนแล : การประมง 6ชั่วโมง
5710101343   นายธนพล   คำกลาง : การประมง 6ชั่วโมง
5710101360   นายปริญญา   ไชยญาเป็ง : การประมง 6ชั่วโมง
5710101364   นายพรรดิพงศ์   ชุมพลสุข : การประมง 6ชั่วโมง
5710101372   นายภัทร   ผดุงโยธี : การประมง 6ชั่วโมง
5710101393   นายสมพร   พุทธานุ : การประมง 6ชั่วโมง
5710101396   นายสายชล   ชะระ : การประมง 6ชั่วโมง
5710101415   นายอภิชาติ   บุญมี : การประมง 6ชั่วโมง
5710101427   นายไอศูรย์   วงศ์วิเศษ : การประมง 6ชั่วโมง
5714101358   นายพฤกษ   เครือหงษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5715123329   นายฐิติ   บัวถา : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5715123332   นายณัฐพงศ์ชัย   กุลอินทร์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5722101306   นายกฤษดา   แสวงวงค์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5722101317   นายจตุพร   สินเสาร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5722101318   นายจักรกฤษณ์   บุญซาว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5722101321   นายจีระศักดิ์   จอกคง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5722101326   นายฉัตรณรงค์   บุญสิน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5722101330   นายทศพล   พรหมอินต๊ะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5722101352   นายพงษ์สยาม   ยั่งยืนทวี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5722101381   นายวิษณุ   ปงลังกา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5722101392   นายเศวตฉัตร   อินทร์ตา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5722101414   นายอนุชา   ขวัญถาวร : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5722103002   นายเฉลิมพล   ม่วงเย็น : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5803101310   นายจิรพัทธ์   เตชะพงษ์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล