โครงการรับน้องสู่บ้านหลังที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่เริ่มต้น 26/07/2558 เวลา 4:00 วันที่สิ้นสุด 26/07/2558 เวลา 15:30
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5501101330   นางสาวนิตยา   แก้วทุม : พืชไร่ 9ชั่วโมง
5501102481   นางสาวสุนิสา   ศรีบุญเรือง : พืชสวน (พืชผัก) 9ชั่วโมง
5503103329   นายปราโมทย์   กิจนิยม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
5503103348   นายศราวุฒิ   วงพรมสาย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
5504104332   นางสาวเมธวี   พวงมาลี : สถิติ 9ชั่วโมง
5504104334   นางสาวณัฎฐาวรกาญ   แก้วอุดร : สถิติ 9ชั่วโมง
5504104336   นางสาวรัตน์พิศุทธิ์   อิกำเหนิด : สถิติ 9ชั่วโมง
5504104348   นางสาวสุภัทรชา   ศรีวิศาลศิลป์ : สถิติ 9ชั่วโมง
5504104358   นางสาวไอลดา   ปราสาทิกะพันธ์ : สถิติ 9ชั่วโมง
5506101408   นายสุเชษฎฐ์   วิภาวีพลกุล : การจัดการ 9ชั่วโมง
5506102364   นายมนัสวี   มณีเกี๋ยง : การตลาด 9ชั่วโมง
5506102388   นายวีรภัทร   ทศทิศรังสรรค์ : การตลาด 9ชั่วโมง
5506105321   นางสาวโชติสรา   ภู่อาวรณ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 9ชั่วโมง
5509101486   นางสาวอรกช   นันทดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
5510101393   นางสาวรุจิเรศ   ยาอินตา : การประมง 9ชั่วโมง
5514102330   นางสาวยวิษฐา   จูสวย : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
5518102307   นางสาวจิราพร   มูลใหม่ : การสื่อสารดิจิทัล 9ชั่วโมง
5522101338   นางสาวธีรดา   จิตรประสาร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 9ชั่วโมง
5601113309   นางสาวฉัตรชดารักษ์   แสงกันทา : ปฐพีศาสตร์ 9ชั่วโมง
5601113324   นางสาวธักษะกรณ์   วงค์ใจ : ปฐพีศาสตร์ 9ชั่วโมง
5601113350   นางสาวสุภาวดี   ชินวัตรถาวร : ปฐพีศาสตร์ 9ชั่วโมง
5601125325   นางสาวพิมผกา   รวงคำ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 9ชั่วโมง
5601126311   นางสาวนฤมล   พุกเล็ก : วิทยาการสมุนไพร 9ชั่วโมง
5603103302   นางสาวกนกวรรณ   กุลเพชรจาคกร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
5603103303   นางสาวจารุนันท์   แม่นปืน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
5603103316   นายณัฐพงษ์   อ่อนทวี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
5603103332   นายภูมิสิทธิ์   ม่วงประยูร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
5603105312   นางสาวนันทกาญจน์   นาบำรุง : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 9ชั่วโมง
5603105315   นางสาวปรียานุช   ประจิตร์ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 9ชั่วโมง
5603105327   นายอิทธิพงษ์   ผ่องเดช : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 9ชั่วโมง
5604101307   นายจักรกฤษณ์   มณีรัตน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
5604102364   นายคุณานนต์   ชัยเขตร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 9ชั่วโมง
5604105354   นางสาวสุชาดา   มงคล : คณิตศาสตร์ 9ชั่วโมง
5605101343   นายธีรพงศ์   เกียรติสวรรค์ : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5605104310   นางสาวจุฑารัตน์   แก้วหล้า : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5605104325   นายณัฐพล   เขียวดง : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5605104326   นายณัฐิกรณ์   สุภาพันธ์ : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5605104357   นางสาวพลอยไพลิน   ช่างไม้งาม : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5606101348   นายธนวัฒน์   กัณหะวัน : การจัดการ 9ชั่วโมง
5606101388   นายกิตติ์ธนัตถ์   จาววิจิตร : การจัดการ 9ชั่วโมง
5606105338   นางสาวธมลวรรณ   ยศโต : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 9ชั่วโมง
5606105343   นางสาวนัฏสุดา   นิมิตรศิลป์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 9ชั่วโมง
5609101400   นายพุทธิพงศ์   เส็งชื่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
5610101399   นางสาวศศิธร   วงค์ษา : การประมง 9ชั่วโมง
5612102358   นายนพชัย   อุประบ่อง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 9ชั่วโมง
5614101301   นางสาวกชกร   สุขสุภี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
5614101302   นางสาวกรรวี   แจ่มจำรัส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
5614101306   นางสาวก้อย   คำมี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
5614101309   นางสาวกันตินันท์   พูลรักษา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
5614101326   นายฌาญวิทย์   วัฒนะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
5614101334   นายนัทธพงศ์   บุญนิล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
5614101340   นายปณชัย   ประเสริฐผล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
5614102312   นางสาวฐานิตา   เลิศลำยอง : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
5614102314   นางสาวดารารัตน์   แสงอาทิตย์ : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
5614102325   นางสาวเบญจาวรรณ   อินต๊ะ : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
5614102330   นางสาวพัชรินทร์   คิดอ่าน : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
5614102362   นางสาวเสาวลักษณ์   นุ่มน้อย : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
5615123306   นายกรณ์   ละครพล : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5615123311   นายกิตติ   พงสะพัง : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5615123323   นางสาวจุฑาภรณ์   ฟูวิโรจน์ : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5615123339   นายทรงภพ   ภาสวรโรจน์กุล : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5615123357   นางสาวบุษยา   มุตต๊ะ : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5615123361   นางสาวปรียานุช   นุ่มภา : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5615123380   นายมนตรี   ภิระบรรณ์ : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5615123382   นางสาวมินตรา   หอมสมบัติ : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5615123389   นางสาวรุ่งนภา   เม็งทอง : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5615123393   นายวัชรพงษ์   สนลอย : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5615123401   นางสาวศิริวรรณ   มโนพันธ์ : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5615123413   นางสาวหญิง   ชูศรี : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5615123416   นายอนุศาสน์   สร้อยนอก : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5615123417   นางสาวอภิญญา   มณีขัติย์ : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5615123423   นายอรรถชัย   แสงโย : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
5618102345   นางสาวอรธีรา   ฤทธิโพธิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 9ชั่วโมง
5619101302   นายกรัณย์   สุนทรวิภาต : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 9ชั่วโมง
5622101321   นางสาวเจนจิรา   ชัยอุปาระ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 9ชั่วโมง
5622101355   นางสาวเบญจมาศ   ศรีวิชัย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 9ชั่วโมง
5701101317   นางสาวณัฐธิพร   สุดธรรมมา : พืชไร่ 9ชั่วโมง
5701101340   นางสาวพลาวพิลาส   ร่วมความคิด : พืชไร่ 9ชั่วโมง
5701105350   นางสาวนิภาพร   ขำฉา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 9ชั่วโมง
5701105369   นางสาวมณีรัตน์   สุขจันทร์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 9ชั่วโมง
5701125304   นางสาวจรรยวรรธน์   เมืองมาหล้า : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 9ชั่วโมง
5701125314   นางสาวธันยชนก   มูลสาร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5701125317   นายนราธิป   รอดประเสริฐ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 9ชั่วโมง
5701125319   นายนิสสรณ์   นวลทอง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 9ชั่วโมง
5701125334   นางสาวศศิประภา   อุบลพันธ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 9ชั่วโมง
5703101355   นางสาววัชรวลี   ขว้างจิตต์ : วิศวกรรมเกษตร 9ชั่วโมง
5703101360   นายสงกรานต์   สารปิมปา : วิศวกรรมเกษตร 9ชั่วโมง
5703101362   นายสิทธินันท์   สุวรรณโณ : วิศวกรรมเกษตร 9ชั่วโมง
5703101364   นางสาวสุกัญญา   เชื้อปัญญา : วิศวกรรมเกษตร 9ชั่วโมง
5703101372   นางสาวอลิษา   แสนธานี : วิศวกรรมเกษตร 9ชั่วโมง
5703102353   นางสาวศิริพร   กงเพชร : วิศวกรรมอาหาร 9ชั่วโมง
5703102362   นายเอกชัย   นารินคำ : วิศวกรรมอาหาร 9ชั่วโมง
5703103319   นางสาวฑิตฐิตา   โตบึงกอก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
5703103322   นางสาวดาราวดี   ใหม่แก้วสุข : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
5703103323   นางสาวธิดารัตน์   กลิ๊โพ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
5703103331   นางสาวปิยวรรณ   กิติทรัพย์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
5703103349   นางสาวหฤทัย   ปิ่นสกุล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
5703103350   นางสาวอพัชชา   พิสิฐบุตร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
5703103353   นางสาวอริสา   เสริฐภูเขียว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
5703104302   นายคุณากร   เชียงแรง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 9ชั่วโมง
5703104303   นางสาวจณิสตา   ใจเย็น : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 9ชั่วโมง
5703104312   นางสาวพิมพ์ชนก   ณ ปัญญา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 9ชั่วโมง
5703104313   นางสาวพิศมัย   จันทะเวียง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 9ชั่วโมง
5703104320   นางสาววัลลดา   จินตอารี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 9ชั่วโมง
5703104329   นางสาวสุพัตรา   ปาอ้าย : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 9ชั่วโมง
5703104330   นางสาวเสาวลักษณ์   คุดเคน : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 9ชั่วโมง
5703104331   นายอดิศักดิ์   ฟองจันทร์ตา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 9ชั่วโมง
5703104332   นายอรรถพล   สุริยะ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 9ชั่วโมง
5703105310   นายปฐากร   อินทะจักร : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 9ชั่วโมง
5703105317   นายสุเมธ   ผูกมิตร : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 9ชั่วโมง
5704101302   นางสาวกรรณิการ์   พรมกาศ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
5704104323   นางสาววรางคนา   มหาใจ : สถิติ 9ชั่วโมง
5704105303   นางสาวกฤติญาภรณ์   พุทธกาล : คณิตศาสตร์ 9ชั่วโมง
5704105320   นางสาวนีรภา   ชมพูคีรี : คณิตศาสตร์ 9ชั่วโมง
5704105323   นางสาวพัชรัตน์   เมืองมีศรี : คณิตศาสตร์ 9ชั่วโมง
5704105328   นางสาวรุ้งลาวัลย์   ภูเขา : คณิตศาสตร์ 9ชั่วโมง
5704106334   นายวศิน   กลิ่นสุคนธ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
5704107302   นางสาวเกวรีย์   พงษ์ดง : วัสดุศาสตร์ 9ชั่วโมง
5704107318   นางสาวรุ่งสินี   แสงวังคำ : วัสดุศาสตร์ 9ชั่วโมง
5704107323   นางสาวสิรามณี   คลังสามผง : วัสดุศาสตร์ 9ชั่วโมง
5704107324   นางสาวสิริพร   รับมา : วัสดุศาสตร์ 9ชั่วโมง
5705101336   นายธงชัย   สมอุทัย : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5705101337   นายธนกร   สารบรรณ : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5706101419   นายวรรธนะ   ครูขยัน : การจัดการ 9ชั่วโมง
5706102422   นางสาวภิญญาพัชญ์   เขียวอ้น : การตลาด 9ชั่วโมง
5706102424   นางสาวมณีรัตน์   คุ้มรอบ : การตลาด 9ชั่วโมง
5706102461   นางสาวสุชิตา   กาญจนา : การตลาด 9ชั่วโมง
5706102481   นางสาวอาภัสรา   สายศรี : การตลาด 9ชั่วโมง
5706103336   นางสาวฐิตาภา   คณิตคณาธิการ : บัญชี 9ชั่วโมง
5706103339   นายณภัทรดา   ช่างไม้ : บัญชี 9ชั่วโมง
5706103476   นายอภิลักษณ์   บุญสูง : บัญชี 9ชั่วโมง
5706104503   นางสาวสโรชา   พนมไพร : การเงิน 9ชั่วโมง
5706104514   นางสาวสุพิชชา   แซ่ลี้ : การเงิน 9ชั่วโมง
5706105304   นายกษาปณ์   เหลืองใหม่เอี่ยม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 9ชั่วโมง
5706105410   นางสาวสุพิชฌาย์   กุณฑา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 9ชั่วโมง
5710101337   นายณัฐพล   ปั๋นเกี๋ยง : การประมง 9ชั่วโมง
5710101343   นายธนพล   คำกลาง : การประมง 9ชั่วโมง
5710101359   นายปราชญ์   อินทร์ศรีทอง : การประมง 9ชั่วโมง
5710101361   นายปริวัตร   ทาสีดา : การประมง 9ชั่วโมง
5710101385   นายวิทยานุกูล   ไผ่แสง : การประมง 9ชั่วโมง
5710101393   นายสมพร   พุทธานุ : การประมง 9ชั่วโมง
5710101395   นายสัชฌุพงษ์   อุตบุรี : การประมง 9ชั่วโมง
5710101415   นายอภิชาติ   บุญมี : การประมง 9ชั่วโมง
5710101427   นายไอศูรย์   วงศ์วิเศษ : การประมง 9ชั่วโมง
5714101358   นายพฤกษ   เครือหงษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
5722101302   นางสาวกรกช   กันธิยะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 9ชั่วโมง
5722101304   นางสาวกรรณิการ์   แก้วสุนัน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 9ชั่วโมง
5722101307   นางสาวกัญญารัตน์   ดอยงาม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 9ชั่วโมง
5722101309   นางสาวกานต์ธิดา   ศรีไชยวงค์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 9ชั่วโมง
5722101312   นางสาวกุลชนก   คงภักดี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 9ชั่วโมง
5722101313   นางสาวเกวลิน   กองเงิน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 9ชั่วโมง
5722101314   นางสาวเกศวรินทร์   กุณะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 9ชั่วโมง
5722101327   นางสาวฉัตรสกุล   มุ่งเครือกลาง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 9ชั่วโมง
5722103002   นายเฉลิมพล   ม่วงเย็น : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 9ชั่วโมง
5803101310   นายจิรพัทธ์   เตชะพงษ์ : วิศวกรรมเกษตร 9ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล