โครงการประกวดดาว เดือน และดาวเทียม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2558 MJU Freshy Contest 2015 "I am Limited Edition"

วันที่เริ่มต้น 21/10/2558 เวลา 16:00 วันที่สิ้นสุด 21/10/2558 เวลา 22:00
สถานที่จัด ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5503103329   นายปราโมทย์   กิจนิยม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5503103348   นายศราวุฒิ   วงพรมสาย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5503105334   นายศุภโรจน์   โรจนสุวรรณ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 12ชั่วโมง
5504104332   นางสาวเมธวี   พวงมาลี : สถิติ 12ชั่วโมง
5504104334   นางสาวณัฎฐาวรกาญ   แก้วอุดร : สถิติ 12ชั่วโมง
5504104336   นางสาวรัตน์พิศุทธิ์   อิกำเหนิด : สถิติ 12ชั่วโมง
5504104348   นางสาวสุภัทรชา   ศรีวิศาลศิลป์ : สถิติ 12ชั่วโมง
5504104358   นางสาวไอลดา   ปราสาทิกะพันธ์ : สถิติ 12ชั่วโมง
5506101408   นายสุเชษฎฐ์   วิภาวีพลกุล : การจัดการ 12ชั่วโมง
5506102364   นายมนัสวี   มณีเกี๋ยง : การตลาด 12ชั่วโมง
5506102388   นายวีรภัทร   ทศทิศรังสรรค์ : การตลาด 12ชั่วโมง
5509101486   นางสาวอรกช   นันทดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5514102330   นางสาวยวิษฐา   จูสวย : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5518102305   นางสาวคันธมาลี   อินทอง : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5518102307   นางสาวจิราพร   มูลใหม่ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5603103303   นางสาวจารุนันท์   แม่นปืน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5603103332   นายภูมิสิทธิ์   ม่วงประยูร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5605104310   นางสาวจุฑารัตน์   แก้วหล้า : การบริหารท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5605104325   นายณัฐพล   เขียวดง : การบริหารท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5605104326   นายณัฐิกรณ์   สุภาพันธ์ : การบริหารท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5605104357   นางสาวพลอยไพลิน   ช่างไม้งาม : การบริหารท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5606101348   นายธนวัฒน์   กัณหะวัน : การจัดการ 12ชั่วโมง
5606101352   นายธีรโชติ   ถาวรวงศ์ : การจัดการ 12ชั่วโมง
5606105338   นางสาวธมลวรรณ   ยศโต : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
5618102330   นายวัฒนพงศ์   บุญวัฒนา : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5705101327   นายจิณณ์ณิชา   นิติธีร์วรากุล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5705101336   นายธงชัย   สมอุทัย : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5705101337   นายธนกร   สารบรรณ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5705101377   นางสาวเมธาวี   ศรีปานรอด : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5705101390   นางสาวศิริกาญจน์   ทิพย์คำป้อ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5706103339   นายณภัทรดา   ช่างไม้ : บัญชี 12ชั่วโมง
5714101358   นายพฤกษ   เครือหงษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5801101041   นางสาวสุจิตตรา   เพียงโธสง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101345   นายภูชิต   คนหลวง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801125341   นายภัทธโน   จันทศิลา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5801125383   นายสรธน   ธิติสุทธิ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5803103317   นายธนวัฒน์   เวชพสิษฐ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5803103329   นางสาวพิชญานิน   ง่อยเตจา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5804102302   นางสาวกรกมล   ศรีประเสริฐ : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
5804102303   นางสาวกัญญารัตน์   บุญเรือง : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
5804102304   นางสาวกัลยกร   หาญนิรันดร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
5804102310   นางสาวชนนุช   อัคควรรณโณ : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
5804102311   นายชาญณรงค์   แว่นทันใจ : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
5804102312   นางสาวชุติมา   ปาวงศ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
5804102318   นางสาวณัฐพร   ปันทะยม : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
5804102319   นางสาวณัฐสิมา   พึ่งพงษ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
5804102322   นางสาวธัญญลักษณ์   โคกแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
5804102324   นายธันยบูรณ์   ศรีนวลอ้าย : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
5804102326   นางสาวนิรชา   ขุนใจ : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
5804102334   นางสาวปัญญาภา   อ้วนสะอาด : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
5804102335   นางสาวปาณิสรา   จ๊ะสุนา : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
5804102336   นายปิยะวัฒน์   เฉลิมรมย์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
5804102353   นางสาวสิริกานต์   กองแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
5804102362   นายอัครณันท์   บุญแต่ง : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
5804102364   นางสาวไอรดา   ถิ่นศรี : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
5804102365   นายอาณัติ   ลีลาน้อย : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
5804105308   นายจีระพงษ์   ต๊ะสอน : คณิตศาสตร์ 12ชั่วโมง
5804107305   นางสาวกาญจนา   อกตัน : วัสดุศาสตร์ 12ชั่วโมง
5804107334   นางสาวศิขริน   บุญตัน : วัสดุศาสตร์ 12ชั่วโมง
5804107337   นางสาวสุคนฑา   ละอองแก้ว : วัสดุศาสตร์ 12ชั่วโมง
5804107338   นางสาวสุทธิดา   ไชยยา : วัสดุศาสตร์ 12ชั่วโมง
5804107339   นางสาวสุภาวรรณ   ปัญญี : วัสดุศาสตร์ 12ชั่วโมง
5804109304   นางสาวสิรีธร   ยาวิราช : ฟิสิกส์ประยุกต์ 12ชั่วโมง
5805101361   นางสาวมณฑกานต์   กันทาพัน : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5805101365   นางสาวเยาวเรศ   สุพันธ์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5805101378   นางสาววิภาพร   โมลาดุก : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5805101390   นางสาวสิริพร   ศรีวิชัย : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5805101392   นางสาวกวินตา   พรมมาตร์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5805101393   นางสาวสุดารัตน์   อะมูล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5805101399   นางสาวเสาวลักษณ์   กันธิมาพงค์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5805101400   นางสาวแสงรวี   ศรีทน : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5805101401   นางสาวหัศญามณ   พิรุณ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5805101402   นางสาวอทิตยา   จันดาบุตร : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5805104325   นางสาวชลิตา   แก้วเป็ง : การบริหารท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5805104333   นายณัฐติพงษ์   สุขประเสริฐ : การบริหารท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5805104351   นายนิพล   พร้อมเพียง : การบริหารท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5806101317   นายเกียรติพงศ์   โสภีผ่อง : การจัดการ 12ชั่วโมง
5806101374   นางสาวธนัชชา   เอี่ยมเขียว : การจัดการ 12ชั่วโมง
5806101375   นางสาวธนาภา   บุญมี : การจัดการ 12ชั่วโมง
5806101380   นางสาวธัญญาภรณ์   กันทวี : การจัดการ 12ชั่วโมง
5806101381   นางสาวธัญญาศิริ   แก้วคำมูล : การจัดการ 12ชั่วโมง
5806101384   นางสาวธิดาพร   คืนมาเมือง : การจัดการ 12ชั่วโมง
5806101389   นางสาวนัชชานุช   ธงหิมะ : การจัดการ 12ชั่วโมง
5806101413   นายพงศธร   หิรัญ : การจัดการ 12ชั่วโมง
5806101443   นายภานุพงศ์   ตาคม : การจัดการ 12ชั่วโมง
5806101472   นายสวิชญา   ประสาวกา : การจัดการ 12ชั่วโมง
5806101529   นายจรัสเนตร   พุกสุข : การจัดการ 12ชั่วโมง
5806102342   นางสาวจุฬาลักษณ์   แก้วโห้ : การตลาด 12ชั่วโมง
5806102345   นายเจษฎา   ปาลาย : การตลาด 12ชั่วโมง
5806102387   นายทัศนะ   เต๋จ๊ะนัง : การตลาด 12ชั่วโมง
5806102393   นายธนภูมิ   ใจตุ้ย : การตลาด 12ชั่วโมง
5806102420   นางสาวเบญญาภา   อุปมา : การตลาด 12ชั่วโมง
5806102422   นางสาวปรัชวัลย์   เปลี่ยนสกุลศา : การตลาด 12ชั่วโมง
5806102423   นางสาวปริตา   ประพฤติ : การตลาด 12ชั่วโมง
5806102427   นางสาวปาลณิชา   ศิริเสาร์ : การตลาด 12ชั่วโมง
5806102428   นางสาวปิยมล   ธรรมกระโทก : การตลาด 12ชั่วโมง
5806102430   นายพนา   ถาวรนันท์ : การตลาด 12ชั่วโมง
5806102436   นางสาวลักษณ์นารา   ตันธนะ : การตลาด 12ชั่วโมง
5806102440   นายพัสกร   ว่องภาณุไพบูล : การตลาด 12ชั่วโมง
5806102442   นายพิชาภพ   ปัญโญ : การตลาด 12ชั่วโมง
5806102461   นายรัชชานนท์   ไชยสวัสดิ์ : การตลาด 12ชั่วโมง
5806102485   นายวิษณุ   มาสาซ้าย : การตลาด 12ชั่วโมง
5806102500   นายสรวิชญ์   รามศิลป์ : การตลาด 12ชั่วโมง
5806102528   นายอัฐวุฒิ   ใจวงค์ : การตลาด 12ชั่วโมง
5806103363   นางสาวดุษฎี   ชมภู : บัญชี 12ชั่วโมง
5806104490   นางสาววิวรรณา   เหลืองเมฆา : การเงิน 12ชั่วโมง
5806104491   นางสาววิศรุตา   พลอยบุตร : การเงิน 12ชั่วโมง
5806104493   นางสาวศรวณีย์   ใจแก้ว : การเงิน 12ชั่วโมง
5806104497   นางสาวศศิธร   จันทร์อิน : การเงิน 12ชั่วโมง
5806104502   นางสาวศิรินภา   ต๊ะทา : การเงิน 12ชั่วโมง
5806104529   นางสาวหทัยภัทร   อินต๊ะ : การเงิน 12ชั่วโมง
5806104538   นางสาวอลดาร์   อุดอ้าย : การเงิน 12ชั่วโมง
5806105347   นางสาวนันทกา   ชำนาญกูล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
5806105351   นางสาวเบญจรัตน์   อินนันชัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
5806105354   นางสาวปณิธาน   วาวตะคุ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
5806105374   นางสาวรติมา   กุหลาบเเก้ว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
5806105379   นางสาววรลักษณ์   คำสวน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
5806105388   นางสาวศิริมนัส   เเซ่ตั้น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
5809101036   นายปองเทพ   แสนใจวุฒิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5809101303   นายกฤษฎ์   ลวากร : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5809101350   นางสาวเนตรนภา   ชุ่มศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5810101312   นางสาวคทากร   บุญอุปละ : การประมง 12ชั่วโมง
5810101413   นายสันติภาพ   อยู่คร้าม : การประมง 12ชั่วโมง
5812101311   นายคมกฤษณ์   คำเขื่อน : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5812101325   นางสาวณัฎฐา   เทียมเมฆา : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5812101370   นายรัตทชัย   หอยแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5812102371   นางสาวศรัณย์พร   พันธะยอด : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5812106365   นายภูมิรพี   อินทมณี : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 12ชั่วโมง
5812107308   นายฆณากร   ช้างแย้ม : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 12ชั่วโมง
5814101311   นางสาวจิตราพร   ใจคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101324   นายณัฐพัชร์   ลิ้มสร้อยเพ็ชร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101328   นางสาวทิพมน   สุขเกษม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101336   นางสาวนันทนัช   สุทธกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814101350   นางสาวพิมพ์เพชร   ศรีอิ่นแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5814102351   นายมกรพงศ์   พิสิฐบุตร : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5815123319   นางสาวจุฬา   สินไพบูลย์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5815123357   นายปิยพันธ์   ต๊ะทา : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5818102335   นางสาวปิ่นสุดา   สัจจะเวทะ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5818102374   นายอัศฎา   ลิขิตบุญมา : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5818102375   นายอิทธิชัย   พินอุไร : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5818102377   นายเอกพจน์   วงค์เทพ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5818102378   นายเอนก   คำบุญชู : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5819101304   นายจิตรภูมิศักดิ์   ขอมชัยภูมิ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
5819101310   นายชุติพันธ์   สิงห์โทราช : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
5819103507   นางสาวณัฐกาน   เล่ห์เหลี่ยม : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
5822101308   นางสาวกาญจนา   เมืองสุวรรณ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
5822101313   นายเขตต์กาญจน์   เจริญทอง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
5822101373   นางสาวพัทธีรา   ยืนยง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
5822101375   นางสาวพิชญ์สินี   ไชยเชื้อ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
5822101384   นางสาวยศวดี   นวลละออง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 12ชั่วโมง
5822101429   นายเอกดนู   เสียงใส : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
5822103004   นางสาวขวัญชีวา   อินทร์ปู : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   1000 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล