โครงการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่เริ่มต้น 18/04/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 21/09/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด จังหวัดราชบุรึ,จังหวัดเพชรบุรี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
จอมสุดา ดวงวงษา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ประเสริฐ ประสงค์ผล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
อัจฉรา เสาวฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
น้ำเพชร ประกอบศิลป์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
เกษม สมบัติ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริหารและธุรการ

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนานักศึกษาในยุคปัจจุบันนี้นอกเหนือจากการพัฒนาทางด้านวิชาการที่มีการเรียนการสอนในห้องเรียนตามหลักสูตรแล้ว ยังต้องมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่น ๆ ให้กับนักศึกษาอย่างเหมาะสมและครบถ้วน โดยเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาทั้งทางสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ด้าน ได้แก่ (1) ความรู้ (2) ทักษะการคิด (3) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (4) ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร และ (5) การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม คณะเทคโนโลยีการประมงฯ ได้เห็นความสำคัญและมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่น ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาของคณะฯ ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ครบทั้ง 5 ด้าน โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำให้แก่นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยนำนักศึกษาไปทัศนศึกษาดูงานทางด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพประมงและทรัพยากรทางน้ำ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและประกอบอาชีพในอนาคตได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 32  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 55 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   55 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล