โครงการนักสื่อสารดิจิทัลอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2558
-
วันที่เริ่มต้น 01/10/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการนักสื่อสารดิจิทัลอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2558จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ประโยชน์ ให้กับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย เป็นการเสริมสร้างความสามัคคี รับผิดชอบ และเสียสละเพื่อส่วนรวม ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม รู้จักเสียสละส่วนตนเพื่อส่วนรวม และได้รับประสบการณ์ตรงจากการทำกิจกรรม อันก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือประสบการณ์ของตนเองในการพัฒนา ชุมชนและสังคม อีกทั้งเป็นการฝึกความสามารถในการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ในสภาพที่แท้จริงของสังคมในชุมชนเมือง และชนบท ซึ่งจะทำให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพที่แท้จริงของสังคม ตลอดจนมีความสำนึกถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม โดยเฉพาะชนบท เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว
การจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว ยังเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมสังสรรค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษารุ่นพี่และนักศึกษารุ่นน้องได้รับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยรุ่นน้องจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับรูปแบบการจัดงานในพิธีการต่าง ๆ และถือโอกาสแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งสืบต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 220 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   245 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   16000 บาท
มูลค่ารายรับ   16000 บาท
ค่าใช้จ่าย 16000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   16000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล