โครงการ Library จากใจพี่ให้น้อง ปีที่ 2

วันที่เริ่มต้น 15/05/2559 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 15/05/2559 เวลา 16:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
เนื่องจากห้องสมุดนั้นเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ที่หลากหลาย คุณค่าของหนังสือในห้องสมุดจะเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ใช้หยิบไปอ่านและค้นคว้า เมื่อมีการหยิบออกมาอ่านและค้นคว้าบ่อยครั้งย่อมเกิดการชำรุดเสียหายขึ้นได้ ดังนั้นการซ่อมและบำรุงรักษาหนังสือจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยชะลอความเสื่อมสภาพของหนังสือให้เกิดขึ้นช้าที่สุด เพื่อเพิ่มความแข็งแรง คงทนของหนังสือและยืดอายุการใช้งานให้นานออกไป จึงทำให้สมาชิกชมรมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เห็นถึงความสำคัญของห้องสมุด จึงเลือกที่จะปรับปรุงห้องสมุดในโรงเรียนที่ขาดแคลน ดังนั้นสมาชิกชมรมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 80 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล