ปัจฉิมนิเทศ รหัส55 57_คณะผลิตกรรมการเกษตร 12พ.ค.2559(09044)

วันที่เริ่มต้น 12/05/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 12/05/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องแคทลียาควีนสิริกิต์ (501) ศูยน์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ม.แม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ อาทิ หลักสูตร การจัดการเรียน การสอน สิ่งแวดล้อม คุณภาพคณาจารย์ กิจกรรมนักศึกษา ฯลฯ และปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การปัจฉิมนิเทศ ซึ่งเป็นการอบรม แนะนำหรือชี้แนวทางที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน โดยวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรู้ มีประสบการณ์จากหน่วยงาน และวงการต่าง ๆ จากภายนอก ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการบอกเล่าด้วยประสบการณ์ ความรู้และแนวความคิดของวิทยากร ซึ่งจะทำให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตในการทำงาน การประกอบอาชีพ และชีวิตส่วนตัวได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

คณะผลิตกรรมการเกษตรได้จัดงานปัจฉิมนิเทศขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในแต่ละหลักสูตรหรือนักศึกษาชั้นปีอื่นที่สนใจ
โดยได้จัดบริการให?คําปรึกษาด้านการใช?ชีวิตระหว่างช่วงวัยเรียน กำลังจะก้าวเข้าสู่ช่วงวัยทำงานอย่างมั่นใจ และมีการให?ข?อมูลของแหล?งงาน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร?อมเพื่อการทํางาน เมื่อสําเร็จการศึกษาแก?นักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 400 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   468 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   40000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 40000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 ห้องแคทลียาควีนสิริกิต์ (501) ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งานกิจการนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย คณะผลิตกรรมการเกษตร
7 หลักสูตร
ได้แก่ หลักสูตรพืชศาสตร์ (พืชสวนประดับ,พืชผัก,ไม้ผล) หลักสูตรพืชไร่(2ปี , 4 ปี) หลักสูตรปฐพีศาสตร์ หลักสูตรเกษตรเคมี หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร หลักสูตรอารักขาพืช (กีฏวิทยา,โรคพืช) หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร(2ปี , 4 ปี)
โดย เวลา 08.30 น. อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ กล่าวรายงานการจัดโครงการ
และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร กล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศและปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษา
เวลา 09.00 น. บรรรยายพิเศษ เรื่อง “กางปีกแล้วต้องบิน” โดยนายนรพนธ์ ธรรมวิเศษศรี ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้
เวลา 11.00 น. บรรรยายพิเศษ เรื่อง “ชีวิตต้องสู้ เรียนรู้เอาตัวรอดอย่างมีสติ”โดยนายราเชนทร์ ยูเปีย ศิษย์เก่าคณะผลิตกรรมการเกษตร
และแนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โดย ผศ.ดร.ไพศาล กาญจนวงศ์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาคบ่าย มีบริษัทชั้นนำทางด้านการเกษตรมารับสมัครงาน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกสมัครงานและสัมภาษณ์งาน

จากการจัดโครงการมีนักศึกษาเข้าร่วม เป็นจำนวนมากกว่า 500 คนจากทุกหลักสูตร โดยคณะฯจัดอบรม แนะนำหรือชี้แนวทางที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน โดยวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรู้ มีประสบการณ์ เป็นการบริการให้คําปรึกษาด้านการใช้ชีวิตระหว่างช่วงวัยเรียนสู่ช่วงวัยทำงาน ให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อออกไปสู่การทำงานในวิชาชีพ หรือการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา วิทยากรและผู้ประกอบการได้ชี้นำและให้ข้อมูลการเข้าสู่ตลาดแรงงานแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษารับการพัฒนาให้มีศักยภาพและทักษะในการดำเนินชีวิต ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตในการทำงาน การประกอบอาชีพ และชีวิตส่วนตัวได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล