ปัจฉิมนิเทศ รหัส55 57_คณะผลิตกรรมการเกษตร 12พ.ค.2559(09044)

วันที่เริ่มต้น 12/05/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 12/05/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องแคทลียาควีนสิริกิต์ (501) ศูยน์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ม.แม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
กอบลาภ อารีศรีสม คณะผลิตกรรมการเกษตร
เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณะผลิตกรรมการเกษตร
พิกุล โพธิวงค์ คณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
อภิริยา นามวงศ์พรหม คณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง คณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร งานบริหารและธุรการ

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ อาทิ หลักสูตร การจัดการเรียน การสอน สิ่งแวดล้อม คุณภาพคณาจารย์ กิจกรรมนักศึกษา ฯลฯ และปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การปัจฉิมนิเทศ ซึ่งเป็นการอบรม แนะนำหรือชี้แนวทางที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน โดยวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรู้ มีประสบการณ์จากหน่วยงาน และวงการต่าง ๆ จากภายนอก ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการบอกเล่าด้วยประสบการณ์ ความรู้และแนวความคิดของวิทยากร ซึ่งจะทำให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตในการทำงาน การประกอบอาชีพ และชีวิตส่วนตัวได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

คณะผลิตกรรมการเกษตรได้จัดงานปัจฉิมนิเทศขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในแต่ละหลักสูตรหรือนักศึกษาชั้นปีอื่นที่สนใจ
โดยได้จัดบริการให?คําปรึกษาด้านการใช?ชีวิตระหว่างช่วงวัยเรียน กำลังจะก้าวเข้าสู่ช่วงวัยทำงานอย่างมั่นใจ และมีการให?ข?อมูลของแหล?งงาน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร?อมเพื่อการทํางาน เมื่อสําเร็จการศึกษาแก?นักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 400 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   468 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   40000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 40000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 ห้องแคทลียาควีนสิริกิต์ (501) ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งานกิจการนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย คณะผลิตกรรมการเกษตร
7 หลักสูตร
ได้แก่ หลักสูตรพืชศาสตร์ (พืชสวนประดับ,พืชผัก,ไม้ผล) หลักสูตรพืชไร่(2ปี , 4 ปี) หลักสูตรปฐพีศาสตร์ หลักสูตรเกษตรเคมี หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร หลักสูตรอารักขาพืช (กีฏวิทยา,โรคพืช) หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร(2ปี , 4 ปี)
โดย เวลา 08.30 น. อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ กล่าวรายงานการจัดโครงการ
และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร กล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศและปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษา
เวลา 09.00 น. บรรรยายพิเศษ เรื่อง “กางปีกแล้วต้องบิน” โดยนายนรพนธ์ ธรรมวิเศษศรี ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้
เวลา 11.00 น. บรรรยายพิเศษ เรื่อง “ชีวิตต้องสู้ เรียนรู้เอาตัวรอดอย่างมีสติ”โดยนายราเชนทร์ ยูเปีย ศิษย์เก่าคณะผลิตกรรมการเกษตร
และแนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โดย ผศ.ดร.ไพศาล กาญจนวงศ์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาคบ่าย มีบริษัทชั้นนำทางด้านการเกษตรมารับสมัครงาน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกสมัครงานและสัมภาษณ์งาน

จากการจัดโครงการมีนักศึกษาเข้าร่วม เป็นจำนวนมากกว่า 500 คนจากทุกหลักสูตร โดยคณะฯจัดอบรม แนะนำหรือชี้แนวทางที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน โดยวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรู้ มีประสบการณ์ เป็นการบริการให้คําปรึกษาด้านการใช้ชีวิตระหว่างช่วงวัยเรียนสู่ช่วงวัยทำงาน ให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อออกไปสู่การทำงานในวิชาชีพ หรือการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา วิทยากรและผู้ประกอบการได้ชี้นำและให้ข้อมูลการเข้าสู่ตลาดแรงงานแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษารับการพัฒนาให้มีศักยภาพและทักษะในการดำเนินชีวิต ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตในการทำงาน การประกอบอาชีพ และชีวิตส่วนตัวได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล