โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์

วันที่เริ่มต้น 18/08/2557 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 22/08/2557 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องด้วยสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางด้านวิชาการและภาษาของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ดังนั้นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จึงจัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียน การใช้ชีวิตและเตรียมตัวสำหรับเข้าร่วมประชาชมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ในอนาคต ระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2557 ณ อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 5  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล