โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความปรองดองสมานฉันท์และการมีส่วนร่วมของเยาวชน "กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 ประจำปี 2559"

วันที่เริ่มต้น 22/03/2559 เวลา 6:00 วันที่สิ้นสุด 31/03/2559 เวลา 21:00
สถานที่จัด สถาบันวิชาการ ทีโอที อ.เมือง จ.นนทบุรี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศรับสมัครเยาวชนผู้มีอายุระหว่าง 15-20 ปี ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ และระดับอุดมศึกษาเหรือเทียบเท่า ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2559 ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-31 มีนาคม 2559 ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที อ.เมือง จ.นนทบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 78  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   1 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล