โครงการสืบฮีตสานฮอย ประเพณีปอยหลวงวัดข้าวแท่นหลวง

วันที่เริ่มต้น 25/01/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 25/01/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจากสังคมไทยปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การบริโภคนิยมและอยู่ในสังคมออนไลน์จึงก่อให้เกิดความเสื่อมถอยของศิลปวัฒนธรรมของบรรพบุรุษในอดีต ประชาชนมีการสืบทอดประเพณีอันดีงามต่างๆ มากมาย แต่การดำรงอยู่ของประเพณีนั้นยังไม่มีความยั่งยืนเพราะกระแสสังคมนิยมมีอิทธิพลมากกว่าอนุรักษ์นิยม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามประการหนึ่งคือการสืบสานปอยหลวงของชุมชนในภาคเหนือตอนบนที่มีมาอย่างยาวนานซึ่งได้ผนวกวิถีชีวิตของคนในชุมชนเข้ากับศาสนาและความเชื่อเพื่อให้คนในสังคมได้ระลึกถึงและสร้างบุญกุศลให้แก่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วผ่านความสนุกสนานรื่นเริง อีกทั้งยังเป็นการเฉลิมฉลองถาวรวัตถุที่คนในชุมชนร่วมกันสร้างขึ้นในศาสนสถาน ดังนั้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จึงเล็งเห็นว่าควรสร้างความตระหนักให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่เพื่อให้ประเพณีปอยหลวงนั้นยังคงสืบต่อไปนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัด "โครงการสืบฮีตสานฮอย ประเพณีปอยหลวงวัดข้าวแท่นหลวง" ขึ้น ณ วัดข้าวแท่นหลวง ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 60 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล