โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพต้านยาเสพติด คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2557

วันที่เริ่มต้น 20/08/2557 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 20/08/2557 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องด้วยสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์และตระหนักถึงผลเสีย ผลกระทบและบทลงโทษของยาเสพติด ดังนั้นคณะกรรมสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จึงจัดโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพต้านยาเสพติด ประจำปี 2557 ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา สันทนาการ สุขภาพกายใจ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด ในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ ลานกีฬาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 350 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   350 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล