โครงการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อจิตผ่องใส ณ วัดข้าวแท่นน้อย

วันที่เริ่มต้น 12/03/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 12/03/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
จากสังคมในปัจจุบันนี้มีความวุ่นวายอยู่มากทั้งในเรื่องของ การใช้ชีวิต สภาพเศรษฐกิจ ปัญหาส่วนตัวของนักศึกษาทั้งในเรื่องของการเรียน ความเป็นอยู่และการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในอนาคต ทำให้เกิดความเครียดและอาจจะนำไปสู่ภาวะที่จิตใจตกต่ำจนทำให้เป็นปัญหาในเรื่องของการฆ่าตัวตายและเป็นปัญหาของครอบครัวและสังคม ในการจัดทำโครงการนี่จะเป็นการพัฒนาและส่งเสริมสภาพจิตใน และมีการเรียนรู้การปฎิบัติตลอดจนสามารถนำไปเผยแพร่ให้กับผู้อ่านได้ แล้วยังเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีสู่การเป็นมนุษย์สังคมที่ดี
ดังนั้นจากปัญหาทำให้ทางสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จึงมีแผนงานเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม คือ การนำนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติพัฒนาจิตใจ เรียนรู้วิถีปฎิบัติทางพระพุทธศาสนา และมีการพัฒนาวัดให้ดูสวยงามเป็นที่ดึงดูดคนเข้ามาทำบุญ โดยจะมีการจัดโครงการที่วัดข้าวแท่นน้อย ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2559 โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์เป็นผู้ร่วมกันจัดทำโครงการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 60 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล