โครงการ "ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมนำสุข" ณ วัดข้าวแท่นน้อย

วันที่เริ่มต้น 22/02/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 22/02/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยถือว่าผู้ศึกษาได้ถูกจัดว่าเป็นปัญญาชน คือ ผู้ที่มีปัญญา เป็นนักคิด มีกิจกรรมทางปัญญาที่สังคมเห็นได้ และเป็นผู้ใช้ปัญญาและวิจารณญาณอย่างอิสระ ดังนั้นการที่นักศึกษาได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมนั้นจึงถือได้ว่าเป็นปัญญาชนที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทางสาขาเศรษฐศาสตร์ได้ตระหนักถึง จึงได้จัดโครงการปลูกไผ่เสริมสร้างทัศนียภาพขึ้น อันจะช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาเป็นผู้อุทิศตนเพื่อสังคมส่วนรวม รู้จักการให้ และที่สำคัญเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาได้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอันมีอยู่อย่างจำกัดอีกด้วย โดยดำเนินโครงการ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นเวลา 1 วัน ณ วัดข้าวแท่นน้อย จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล