โครงการอบรมธรรมนำสุข ณ วัดข้าวแท่นหลวง

วันที่เริ่มต้น 27/03/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 27/03/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ในปัจจุบันนี้มีความเสี่ยงความวุ่นวายในการใช้ชีวิตอยู่มาก รวมถึงจิตในของมนุษย์ทุกวันนี้ต่ำลงเรื่อยๆและมีการแสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวต่อต้าน ขากคุณธรรม จริยธรรมจนทำให้เกิดเป็นปัญหาของสังคม ดังนั้นการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาได้เป็นคนเก่งที่เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม จนเป็นที่น่ายกย่องและได้รับการยอมรับในสังคมนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปจะนำความรู้และความสามารถไปใช้ในการประกอบวิชาชีพในอนาคต หากปฏิบัติงานได้ดีและถูกต้อง จะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีแก่สังคมเป็นอย่างมาก ดังนั้นสาขาเศรษฐศาสตร์จึงได้จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีให้นักศึกษาและมีความสุขในการดำเนินชีวิต โดยมีการจัดทำโครงการในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ วัดข้าวแท่นหลวง ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายให้นักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 60 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 60 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล