โครงการส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT ในการเรียนรู้และการทำงานโดยใช้ Cloud Computing สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน รหัส 58

วันที่เริ่มต้น 13/01/2559 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 13/01/2559 เวลา 16:00
สถานที่จัด อาคาร 70 ปี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองเทคโนโลยีดิจิทัล หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5815123301   นางสาวกชกร   บุญกัน : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123302   นางสาวกนกวรรณ   บุญมา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123303   นางสาวกรรณิกา   แสนภักดี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123304   นายกฤตาเมธ   มารจันทร์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123306   นายกษิดิ์   รุ่งโรจน์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123307   นางสาวกัลยารัตน์   ทาธิ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123308   นางสาวเกตุวดี   วงศ์ปน : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123309   นายขวัญประชา   ทาเกิด : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123310   นายคณภรณ์   ก้อนแก้ว : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123311   นางสาวKhamdee   Chongman : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123312   นางสาวแคทลิยา   เทพา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123314   นางสาวจิรนันท์   รอดเพราะบุญ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123315   นายจิระวัฒน์   ฤกษ์สันทัด : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123317   นางสาวจิราภา   คำรินทร์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123318   นางสาวจิราภา   ดวงธิ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123319   นางสาวจุฬา   สินไพบูลย์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123320   นายชวินทร์   เนื่องอ้น : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123321   นายชัชจิร   พงษ์ศิวัตม์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123322   นายชัชชล   เจริญเมือง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123323   นายชัยโชติ   กุลวงษา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123324   นายชาญวิทย์   รุ่งโรจน์ทัศนีกร : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123325   นางสาวชิดชมัย   ไกลคำ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123326   นายชินวัฒน์   ชูชาติ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123327   นายชุษณะ   สาคร : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123328   นางสาวฐิติภา   เรืองแจ่มแจ้ง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123329   นางสาวณัฏฐธิดา   เผ่าฟู : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123330   นางสาวณัฐฌา   ปลูกปัญญาดี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123331   นายณัฐดนัย   กิ่งจันทร์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123332   นายณัฐดนัย   เรืองปัญญา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123333   นางสาวณัฐนิชา   สุขสมนิล : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123335   นายณัฐพงษ์   เที่ยงสูงเนิน : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123336   นายณัฐวุฒิ   ทองแก้ว : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123337   นางสาวณิชกานต์   ดีน้ำ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123338   นางสาวดรัลพร   ประตังทะสา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123339   นายทศพร   แก้วภา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123340   นางสาวทิพย์เทวี   มณีชื่น : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123341   นายเทพไท   เสมอเหมือน : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123343   นางสาวธนภรณ์   แก้วสวัสดิ์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123345   นางสาวธีติมา   สุขไพบูลย์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123347   นางสาวนภสร   อิ่มรัตน์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123348   นางสาวนริศรา   เรือนมูล : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123349   นางสาวนฤมล   จาวสถาพร : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123350   นางสาวนัฐริกา   นิรมล : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123351   นายนันท์ชพร   ว่องวิการ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123355   นางสาวเนวลี   เวียงนิล : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123356   นางสาวปิยนุช   สมโภช : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123357   นายปิยพันธ์   ต๊ะทา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123358   นายปิยะ   ชัยมงคล : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123359   นายผดุงเกียรติ   มาศพรพัฒน์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123360   นางสาวผโลทัย   ไวยจารีย์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123361   นายเผ่าไท   ไตรสุวรรณ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123362   นายพชร   จั่นแจ้ง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123363   นายพลพิสุทธิ์   สมบูรณ์ไชย : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123364   นางสาวพิชญ์นรี   ศรีฉันทะมิตร : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123365   นายพิเชษฐ   มูลศรี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123367   นางสาวพิมพ์วิภา   นิลสนธิ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123368   นางสาวพิมพ์สุดา   ราหูรักษ์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123369   นายพีรณัฐ   มังป๋อง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123371   นายภัทรชัย   นพคุณ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123372   นายภาณุวิชญ์   แจขจัด : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123373   นายภูชลัต   วีระประจักษ์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123375   นายรัฐพงศ์   นันทิมา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123376   นางสาวรุ่งทิวา   ยอดตาเรือน : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123377   นายรุ่งรวี   วงค์อามาตย์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123378   นางสาวรุ้งลัดดา   สิงห์สถิตย์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123379   นางสาวรุจิรดา   มีรอด : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123380   นายไรวินทร์   วรรัฐเจริญสิน : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123381   นางสาวลลิตา   สว่างทิพย์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123382   นายวงศธร   ยุติวงษ์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123383   นายวรชัย   เที่ยงกระโทก : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123384   นางสาววรวรรณ   ภูยางตูม : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123385   นายวรวุฒิ   เทพวงค์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123386   นายวัชรปรีชา   สพฤกษ์ศรี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123387   นายวัชระ   กลั่นคูวัฒน์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123388   นางสาววาสนา   ดีดวงพันธ์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123390   นางสาววิณิต   ดนัยดุริยะ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123391   นายวิศว   นิยมสุจริต : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123393   นายวุฒินันท์   น้อยสาย : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123394   นายวุฒิภัทร   พุกมาก : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123395   นางสาวศศิธร   เพียงสุวรรณ์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123396   นายศักดิ์นฤน   ธนภิญโญ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123398   นายศุภณัฐ   แก้วแท้ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123399   นางสาวสมกาญจนา   เชียงแสงทอง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123400   นายสมรักษ์   สมลา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123403   นางสาวสิริยากร   ธัญญเจริญ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123404   นางสาวสุชาดา   จ้อยพุฒ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123405   นางสาวสุฑามาศ   เพิ่มพูลทรัพย์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123406   นางสาวสุธาสินี   นุสรณ์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123407   นางสาวสุพิชฌาย์   สิทธิ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123408   นางสาวสุภาวดี   จ๊ะนวน : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123409   นางสาวสุมิตรา   ปราบสงบ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123410   นายสุรเชษฐ์   จำปาบุรี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123411   นายเสฎฐวุฒิ   วรรณรส : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123412   นางสาวอนันตญา   สมพมิตร์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123414   นายอนุชา   สีวอ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123415   นายอนุชิต   เนื้อจันทา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123416   นายอนุสรณ์   รัตนอรุโณทัย : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123417   นายอภิวงศ์   ระไหวนอก : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123418   นางสาวอาภาศิริ   วงศ์ฆ้อง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123419   นายอำนาจ   ผาลใจ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123420   นายเอกพันธ์   ผัดศรี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123421   นายเอกลักษณ์   สุโพธิ์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
เนื่องด้วยทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดซื้อโปรแกรมลิขลิทธิ์จากบริษัท Microsoft และได้รับสิทธิ์ในการใช้งานระบบ Office365 ซึ่งเป็นการใข้งานโปรแกรม Microsoft Office ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่มีการบริหารจัดการและการทำงานบนระบบ Cloud Computing ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล การบริหารจัดการภายในคณะ หรือหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น การบริหารจัดการอีเมล์และตารางเวลาด้วย Microsoft Outlook 2013 , การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผ่าน Lync ในรูปแบบ IM และ Video Conference รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบจัดเก็บข้อมูล บน Cloud Computing ได้ รวมถึงปัจจุบันมีระบบ Google Apps for Education ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ในการใช้งาน ที่ผู้ใช้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การบริหารข้อมูลส่วนบุคคลและหน่วยงาน ได้เช่นกัน

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT ในการเรียนรู้ประจำวันของผู้เรียน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดกิจกรรมฝึกอบรม "การใช้งานระบบ Office365" และ "การใช้งานระบบ Google Apps for Education" สำหรับ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้สามารถนำระบบดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในปฏิบัติงานและการเรียนการสอนได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 3000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   102 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล