โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2558
-
วันที่เริ่มต้น 19/12/2558 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 19/12/2558 เวลา 17:00
สถานที่จัด อาคารคัดบรรจุผลิตผลเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ญาณากร สุทัสนมาลี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ปวาลี ชมภูรัตน์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ผุสดี วงศ์มาศ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มีนโยบายส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่างเหมาะสมและครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดเครือข่ายที่ดีระหว่างศิษย์เก่า กับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ

โดยกิจกรรมต่างๆ ที่คณะฯ ส่งเสริมและสนับสนุนนั้น ยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1)คุณธรรมจริยธรรม (2)ความรู้ (3)ทักษะทางปัญญา (4)ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5)ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในปีการศึกษา 2558 นักศึกษาชมรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว กำหนดจัดกิจกรรม 20 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นปัจจุบันสำหรับการประกอบอาชีพ จากคณาจารย์ของคณะฯ

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีส่วนในการส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน Roadmap การพัฒนามหาวิทยาลัย (Organic/ Green/ Eco) อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในด้านความรู้ และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

และกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินกิจกรรมและรับผิดชอบโดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนถึงบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล