โครงการส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT ในการเรียนรู้และการทำงานโดยใช้ Cloud Computing ประจำปี 2559 รุ่นที่ 7

วันที่เริ่มต้น 25/11/2558 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 25/11/2558 เวลา 16:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองเทคโนโลยีดิจิทัล หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องด้วยทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดซื้อโปรแกรมลิขลิทธิ์จากบริษัท Microsoft และได้รับสิทธิ์ในการใช้งานระบบ Office365 ซึ่งเป็นการใข้งานโปรแกรม Microsoft Office ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่มีการบริหารจัดการและการทำงานบนระบบ Cloud Computing ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล การบริหารจัดการภายในคณะ หรือหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น การบริหารจัดการอีเมล์และตารางเวลาด้วย Microsoft Outlook 2013 , การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผ่าน Lync ในรูปแบบ IM และ Video Conference รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบจัดเก็บข้อมูล บน Cloud Computing ได้ รวมถึงปัจจุบันมีระบบ Google Apps for Education ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ในการใช้งาน ที่ผู้ใช้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การบริหารข้อมูลส่วนบุคคลและหน่วยงาน ได้เช่นกัน

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT ในการเรียนรู้ประจำวันของผู้เรียน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดกิจกรรมฝึกอบรม "การใช้งานระบบ Office365" และ "การใช้งานระบบ Google Apps for Education" สำหรับ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้สามารถนำระบบดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในปฏิบัติงานและการเรียนการสอนได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 3000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล